Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
Λογότυπο Δήμου Τρικκαίων

Δήμος Τρικκαίων – Σύλλογος Φροντιστών Ν. Τρικάλων: Αιτήσεις για το Κοινωνικό Φροντιστήριο από τις 15/07

Για δωδέκατη συνεχή χρονιά ο Δήμος Τρικκαίων και ο Σύλλογος Φροντιστών Ν. Τρικάλων προσφέρουν τη δυνατότητα σε μαθητές/τριες με οικονομικές δυσκολίες να φοιτήσουν δωρεάν σε φροντιστήρια για να ενισχυθεί η φιλομάθειά τους. Πρόκειται για την Κοινωνική Δομή Ενισχυτικής Διδασκαλίας που υλοποιείται και το 2024, παρέχοντας  δωρεάν μαθήματα σε άπορους ή οικονομικά αδύναμους/ες μαθητές/τριες Γενικού Λυκείου και ΕΠΑΛ.

Οι ενδιαφερόμενοι/ες γονείς – κηδεμόνες θα υποβάλλουν την αίτηση με τα απαραίτητα δικαιολογητικά στο Πρωτόκολλο του Δήμου Τρικκαίων, ενώ το πρόγραμμα υλοποιείται από το τμήμα Παιδείας, της Δ/νσης Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού του Δήμου Τρικκαίων.

Δικαίωμα αίτησης έχουν οικογένειες με εισόδημα έως 14.000 ευρώ.

Συνημμένα στην αίτηση υποβάλλονται τα εξής δικαιολογητικά:

 1. Αντίγραφο Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας του γονέα – κηδεμόνα.
 2. Εκκαθαριστικό σημείωμα της Εφορίας έτους 2023.
 3. Βεβαίωση συνεχούς αναγνωρισμένου χρόνου ανεργίας γονέων – κηδεμόνων από τον ΟΑΕΔ, εάν υφίσταται.
 4. Γνωμάτευση υγειονομικής επιτροπής για τυχόν αναπηρία γονέα – κηδεμόνα ή μέλους της οικογένειας, εάν υφίσταται.
 5. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
 6. Αποδεικτικό ενοικίου, εάν υφίσταται.
 7. Αποδεικτικό Μονογονεϊκής Οικογένειας, εάν υφίσταται.

Μετά την τελική αξιολόγηση, οι επιλεγέντες μαθητές/τριες θα ενημερωθούν προσωπικά και τηλεφωνικώς από την αρμόδια υπηρεσία, ενώ δε δημοσιοποιούνται τα ονοματεπώνυμα των παιδιών, λόγω προστασίας των προσωπικών δεδομένων.

Τα έντυπα των αιτήσεων για τα Γεν. Λύκεια και για τα ΕΠΑΛ διατίθενται σε κάθε ενδιαφερόμενο/η από το γραφείο του Τμήματος Παιδείας της Δ/νσης Παιδείας – Πολιτισμού – Αθλητισμού επί της οδού Γαριβάλδη 8 στον 1ο όροφο του Πνευματικού Κέντρου του Δήμου Τρικκαίων, από τις 15 Ιουλίου έως 20 Αυγούστου 2024. Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται στο Πρωτόκολλο του Δημαρχείου Τρικάλων μαζί με συνημμένα τα δικαιολογητικά.

Πληροφορίες: Ευρ. Χρηστάκου 2431353506, Ν. Μπατατέγας 2431353509.

Read More
ΚΔΗΦ ΑμεΑ

ΚΔΗΦ – ΑμεΑ Δήμου Βόλου: Αιτήσεις συμμετοχής με σκοπό την ένταξη των ΑμεΑ στη δομή

Το Κέντρο Διημέρευσης – Ημερήσιας Φροντίδας Ατόμων με Αναπηρία  του Δήμου Βόλου προσκαλεί ενδιαφερόμενους να καταθέσουν αιτήσεις συμμετοχής με σκοπό την ένταξη τους στη συμπληρωματική κατάσταση ωφελούμενων της Δομής.

Το ΚΔΗΦ –ΑμεΑ είναι μια δομή συγχρηματοδοτούμενη από την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ελλάδα στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Θεσσαλίας 2021-2027 η οποία αποτελεί έναν χώρο ημερήσιας φιλοξενίας 15 ατόμων με κινητικές ή/και αισθητηριακές αναπηρίες, ατόμων με νοητική υστέρηση ή πολλαπλές αναπηρίες διαφορετικού είδους.

Βασικοί στόχοι του ΚΔΗΦ ΑμεΑ είναι η βελτίωση της ποιότητας ζωής των ατόμων με αναπηρία που χρήζουν υποστηρικτικών υπηρεσιών. Επιπλέον μέσα από ατομικές και ομαδικές συνεδρίες, επιδιώκεται η ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής, η πρόληψη φαινομένων περιθωριοποίησης του κοινωνικού αποκλεισμού και τέλος, η καταπολέμηση των διακρίσεων για την προώθηση της ισότητας των ευκαιριών.

Το ΚΔΗΦ ΑμεΑ στελεχώνεται από Νευρολόγο, Ψυχολόγο, Κοινωνική Λειτουργό, Εργοθεραπεύτρια, Λογοθεραπεύτρια , Φυσικοθεραπεύτρια, Νοσηλεύτρια και Βοηθητικό Προσωπικό.

Οι υπηρεσίες παρέχονται στο ΚΔΗΦ ΑμεΑ  του Δήμου Βόλου εώς 31/12/2025 και συνοψίζονται ως εξής:

 • Μεταφορά των ωφελουμένων από και προς το Κέντρο, με τα ειδικά διαμορφωμένα οχήματα-λεωφορεία
 • Συμμετοχή στο ημερήσιο πρόγραμμα από τις 7:00 έως τις 15:00.
 • Πρόγραμμα θεραπευτικών συνεδριών ανάλογα με τις ανάγκες του κάθε ωφελούμενου (εργοθεραπεία, λογοθεραπεία, φυσικοθεραπευτική άσκηση, συμβουλευτική και ψυχολογική υποστήριξη, νοσηλευτική φροντίδα και ιατρική παρακολούθηση).
 • Παροχή ατομικής και ομαδικής άσκησης.
 • Εκπαίδευση στην αυτοεξυπηρέτηση και την εκμάθηση δραστηριοτήτων καθημερινής ζωής.
 • Δημιουργική απασχόληση και δραστηριότητες κοινωνικοποίησής τους.
 • Συμμετοχή σε πρόγραμμα ψυχαγωγίας, κοινωνικής ένταξης και επανένταξης, πολιτισμού και άθλησης.

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά συμμετοχής που θα πρέπει να επισυναφθούν στην αίτηση συμμετοχής είναι τα ακόλουθα:

 1. Αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου ή πιστοποιητικό γεννήσεως ή Κάρτα Αναπηρίας. Σε περίπτωση μη ύπαρξης των προαναφερομένων (π.χ. περιπτώσεις ατόμων που διαβιούν σε ιδρύματα) οποιοδήποτε άλλο έγγραφο ταυτοποίησης.

Εάν ο ωφελούμενος είναι αλλοδαπός από τρίτες χώρες απαιτείται και αντίγραφο της άδειας διαμονής εν ισχύ. Εάν είναι Έλληνας ομογενής απαιτείται αντίγραφο ταυτότητας ομογενούς.

 1. Αντίγραφο ή εκτύπωση Ατομικού ή οικογενειακού εκκαθαριστικού σημειώματος εφόσον το άτομο υποχρεούται να έχει καταθέσει φορολογική δήλωση για το οικονομικό έτος 2021, ή σχετική υπεύθυνη δήλωση σε περίπτωση που δεν υποχρεούται.
 2. Αντίγραφο Βεβαίωσης πιστοποίησης της αναπηρίας του ωφελούμενου, εν ισχύ,για τουλάχιστον μία πάθηση από τις αναφερόμενες στην υπ΄ αρ. οικ. 47305/12.12.2018 (Β’ 5571) κοινή υπουργική απόφαση, όπως ισχύει, ή με συνολικό ποσοστό αναπηρίας ίσο ή μεγαλύτερο από 67%.
 3. Ειδικώς οι ανήλικοι, μπορούν να καταστούν ωφελούμενοι με μόνη την υποβολή ηλεκτρονικού εισηγητικού ιατρικού φακέλου για την έκδοση πιστοποίησης αναπηρίας από το ΚΕ.Π.Α. ή με μόνη την εγκριτική ηλεκτρονική ιατρική γνωμάτευση ειδικών θεραπειών του Ε.Ο.Π.Υ.Υ..
 4. Αντίγραφο Πιστοποιητικού οικογενειακής κατάστασης (σε ισχύ).
 5. Εάν το άτομο που είναι επιφορτισμένο με τη φροντίδα του συγκεκριμένου ωφελούμενου (γονέας/ανάδοχος/επίτροπος/δικαστικός συμπαραστάτης) ή άλλο μέλος της οικογένειας ανήκει στην ομάδα των ΑμεΑ, απαιτείται αντίγραφο/α βεβαίωσης πιστοποίησης της αναπηρίας του/τους εν ισχύ.
 6. Βεβαίωση ΑΜΚΑ ή υπεύθυνη δήλωση του ωφελουμένου ή του νομίμου εκπροσώπου του περί μη κατοχής ΑΜΚΑ.
 7. Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 παρ. 4 του ν. 1599/1986 του ωφελούμενου ή του νόμιμου εκπροσώπου, που να αναφέρει ότι:

          α)  δεν θα λαμβάνει αποζημίωση για τις συγχρηματοδοτούμενες υπηρεσίες που του παρέχονται από το ΚΔΗΦ από άλλη χρηματοδοτική πηγή (π.χ. ΕΟΠΥΥ) κατά την περίοδο συμμετοχής

                 του στην πράξη, και

      β)  δεν θα λαμβάνει υπηρεσίες από άλλο ΚΔΗΦ ή άλλο φορέα παροχής παρεμφερών υπηρεσιών, ο οποίος χρηματοδοτείται από εθνικούς ή/και κοινοτικούς πόρους, κατά την περίοδο

           συμμετοχής του στην πράξη.

 1. Σε περίπτωση ωφελούμενου που διαβιεί σε μονάδα κλειστής φροντίδας:
 • Σχετική βεβαίωση του αρμόδιου οργάνου / νόμιμου εκπροσώπου του φορέα λειτουργίας της μονάδας που να πιστοποιεί τη διαβίωση του σε αυτό και να βεβαιώνει ότι, σε περίπτωση επιλογής του αιτούντος για την συμμετοχή του στην πράξη, θα προσκομίσει στο δικαιούχο όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για το ατομικό και κοινωνικό ιστορικό του ωφελούμενου και σχετική έκθεση/αξιολόγηση του ωφελούμενου από την επιστημονική ομάδα του ιδρύματος.
 • Συνοπτική έκθεση της επιστημονικής ομάδας για το βαθμό προσαρμογής του ατόμου στο πρόγραμμα του ΚΔΗΦ. Στη σχετική έκθεση θα πρέπει επίσης να βεβαιώνεται ότι ο υποψήφιος ωφελούμενος συναινεί για τη συμμετοχή του στην πράξη.

Κατόπιν της λήξης της διαδικασίας υποβολής αιτήσεων ο δικαιούχος θα πρέπει να προβεί στην επιλογή των ωφελούμενων με τη διαδικασία μοριοδότησης βάσει των παρακάτω κριτηρίων επιλογής:

 1. Τύπος πλαισίου διαμονής (μονάδα κλειστής φροντίδας, οικογενειακό ή άλλο στεγαστικό πλαίσιο).
 2. Ασφαλιστική ικανότητα του ωφελούμενου.
 3. Ατομικό ή οικογενειακό εισόδημα.
 4. Οικογενειακή κατάσταση.

Ειδικότερα, η διαδικασία επιλογής θα ακολουθήσει τα παρακάτω βήματα/στάδια:

 1. Εξέταση/έλεγχος των αιτήσεων και υπολογισμός του συνολικού αριθμού των συμμετεχόντων/θέσεων στην πράξη, σύμφωνα με τον αριθμό των αιτήσεων και την πληρότητα των δικαιολογητικών.

Στο στάδιο αυτό, εκπονείται σχετικός πίνακας δυνητικών συμμετεχόντων με τον αριθμό των ατόμων που οι αιτήσεις τους κρίνονται από την Επιτροπή ως πλήρεις (πληρότητα δικαιολογητικών και στοιχείων της αίτησης) και επομένως γίνονται δεκτές από την Επιτροπή.

 1. Επιλογή των συμμετεχόντων στην πράξη.

Στο στάδιο αυτό, η Επιτροπή καταρτίζει σχετικό πίνακας κατάταξης και επιλογής των ωφελουμένων της πράξης, συμπεριλαμβανομένων και των επιλαχόντων, οι οποίοι θα καταγούν/επιλεγούν βάσει των 4 παραπάνω κριτηρίων επιλογής.

Για την εγγραφή των ωφελούμενων αλλά και για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στο ΚΔΗΦ ΑμεΑ του Δήμου Βόλου, Λήμνου 12 με Ελασσόνος στα Παλαιά Βόλου.

Στοιχεία επικοινωνίας: Τηλ: 24210 31225 – 2421031860 και Email: kdhfamea@volos-city.gr

Read More
KK ΝΟΤΙΟΥ ΠΗΛΙΟΥ

Κέντρο Κοινότητας Δήμου Νοτίου Πηλίου: δράση με τίτλο «Καλοκαιρινή Δημιουργική Απασχόληση» για παιδιά ηλικίας 5-12 ετών

Το Κέντρο Κοινότητας Δήμου Νοτίου Πηλίου διοργανώνει για δεύτερο συνεχόμενο καλοκαίρι δράση με τίτλο «Καλοκαιρινή Δημιουργική Απασχόληση» για παιδιά ηλικίας 5-12 ετών. Η δράση θα πραγματοποιηθεί από την παιδαγωγό, στην αίθουσα του Κέντρου Κοινότητας, στην Αργαλαστή. Η συμμετοχή είναι δωρεάν και τα εργαστήρια θα υλοποιούνται κάθε Δευτέρα και Τετάρτη 10:00 με 12:00.

Οι εβδομαδιαίες θεματικές ενότητες διαμορφώνονται ως εξής:

 1. Άνθρωπος και θαλάσσιο περιβάλλον
 2. Κυκλοφοριακή αγωγή
 3. Ηλιακό σύστημα
 4. Εκπαιδευτικός κινηματογράφος
 5. Κατασκευές με πηλό
 6. Μουσικοκινητική & θεατρικό παιχνίδι
 7. Δημιουργική γραφή & ανάπτυξη δεξιοτήτων γραφής

 

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι γονείς και κηδεμόνες να δηλώσουν συμμετοχή στα τηλέφωνα: 24233-50160 & 24233-50164

ή στέλνοντας e-mail στο kkdimos.notiopelio@gmail.com

 

 

 

 

 

Read More
ΟΚΑΝΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

ΜΟΘΕ Τρικάλων & Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγή της Ψυχοκοινωνικής Υγείας Π.Ε. Τρικάλων: Εκδήλωση ενημέρωσης

Στα πλαίσια της Παγκόσμιας Ημέρας Κατά των Ναρκωτικών, Τετάρτη 26 Ιουνίου 2024, με κεντρικό σύνθημα: «Νιώσε _ Μοιράσου _ Συνδέσου _  Προχώρα  _ Μπορείς _ Ζήσε Ελεύθερα», η Μονάδα Ολοκληρωμένης Θεραπείας των Εξαρτήσεων του Γ.Ν. Τρικάλων (ΜΟΘΕ Τρικάλων) και το Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγή της Ψυχοκοινωνικής Υγείας Π.Ε. Τρικάλων, συνδιοργανώνουν εκδήλωση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του κοινού με  τη συμμετοχή του Δημοτικού Συμβουλίου Νέων Δ. Τρικκαίων.

Σκοπός της δράσης αποτελεί η ενημέρωση και ευαισθητοποίηση όλου του πληθυσμού της Κοινότητας τόσο πάνω στα ζητήματα των εξαρτήσεων (νόμιμων/παράνομων) όσο και των εξαρτητικών συμπεριφορών.

Σημείο συνάντησης της εκδήλωσης είναι η πλατεία Ρήγα Φεραίου και ώρες 11.00- 13.00 και 19.00-21.00

 

 

Read More
ΚΚ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ

Street Art Festival – Trikala 2024 από το Κέντρο Κοινότητας του Δ. Τρικκαίων

Το Street Art Festival- Trikala 2024 θα διεξαχθεί στις 17 & 18 Ιουνίου, μια δράση που διοργανώνεται από το Κέντρο Κοινότητας με τα Παραρτήματα  ΚΕΜ & Ρομά, το Ανοιχτό Κέντρο Ημέρας Αστέγων και το Κοινωνικό Εστιατόριο Δήμου Τρικκαίων,  με αφορμή την ανάδειξη των τεχνών στο δρόμο μουσικοί, ηθοποιοί, χορευτές,  εικαστικοί- γραφίστες και άλλοι καλλιτέχνες θα συνεργαστούν στο Κέντρο Κοινωνικών Δόμων επί της οδού Ομήρου 6, για να μεταφέρουν την «τέχνη του δρόμου» στους πολίτες,

Το festival διοργανώθηκε με σκοπό αφενός να αναδειχθεί και να αναγνωριστεί το έργο των καλλιτεχνών του δρόμου που αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της ευρύτερης κοινωνίας μας μέσα από την αποδοχή και δίνοντας τους την πρέπουσα σημασία σεβόμενοι τη διαφορετικότητα τους.  Αφετέρου να δοθεί η δυνατότητα σε ωφελούμενους που υποστηρίζονται από τις κοινωνικές Δομές του Δήμου μας να συμμετάσχουν και να παρακολουθήσουν συμβάλλοντας στην ενίσχυση της αυτοπεποίθησης.

Το Street Art Festival γεννήθηκε μέσα από την επιθυμία των ίδιων των ωφελουμένων μας  να εκφραστούν, να διασκεδάσουν, να δημιουργήσουν αλλά και να κοινωνικοποιηθούν. Σκοπός μας είναι η ψυχική τους ανόρθωση και η ανακούφιση αυτών που βρίσκονται σε κατάσταση αστεγίας/ δρόμου, έχοντας υπάρξει και οι ίδιοι μουσικοί του δρόμου κοινωνικοποιώντας του και κινητοποιώντας τους, διαχειρίζοντας και εκφράζοντας τα συναισθήματα τους καλλιεργώντας συναισθηματικούς  δεσμούς και κοινό αίσθημα ταυτότητας.

 

Δείτε το πρόγραμμα της εκδήλωσης

 

Κέντρο Κοινότητας Δήμου Τρικκαίων,

Δ/ νση: Ομήρου 6,

 Τηλ: 2431036900, 2431036928

 

 

 

Read More
ΚΕΘΕΑ ΕΞΟΔΟΣ

“Η ΕΞΟΔΟΣ επιστρέφει στο σπίτι της”

Ανοιχτό Σαββατοκύριακο αλληλεγγύης για όλους τους συμπολίτες

 

Από το 1989 μέχρι τον Σεπτέμβρη 2023, η Θεραπευτική Κοινότητα ΚΕΘΕΑ ΕΞΟΔΟΣ στη Γιάννουλη, αποτέλεσε ένα σημαντικό μέρος της σύγχρονης ιστορίας της πόλης.

Πρόσφερε δωρεάν, έγκυρη και αποτελεσματική βοήθεια σε χιλιάδες ελληνικές οικογένειες που αντιμετώπιζαν το πρόβλημα της εξάρτησης.

 

Οι πλημμύρες του περασμένου Σεπτεμβρίου κατέστρεψαν σε λίγη ώρα, όσα είχαν χρειαστεί χρόνια και πολλή προσπάθεια για να γίνουν. Οι λάσπες βούλιαξαν τις εγκαταστάσεις της Κοινότητας, τη βιβλιοθήκη, τα αρχεία, το ξυλουργείο.

 

Η τοπική κοινωνία στάθηκε πάντα δίπλα στο ΚΕΘΕΑ ΕΞΟΔΟΣ και πιστεύουμε πως το ίδιο θα κάνει και τώρα. Τώρα που, 9 μήνες μετά την καταστροφή, «Η ΕΞΟΔΟΣ επιστρέφει στο σπίτι της» και καλεί το Σαββατοκύριακο 15 και 16 Ιουνίου, τους συμπολίτες δίπλα της.

 

Πάμε ΜΑΖΙ!

 

Σας καλούμε, να συμμετάσχετε στις εργασίες αποκατάστασης, το Σάββατο, 15 Ιουνίου από τις 8.30 το πρωί στο 2ο χλμ Λάρισας- Κοζάνης.

 

 

 

 

 

Read More
ΘΕΨΥΠΑ

Θ.Ε.Ψ.Υ.Π.Α.: Τουρνούα Μπάσκετ για την ψυχική υγεία

 

 

 

Η Θεσσαλική Εταιρεία Ψυχικής Υγείας  Περίθαλψης και Αποκατάστασης, είναι ένας επιστημονικός οργανισμός μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα που αποσκοπεί στην βελτίωση της ποιότητας ζωής των ψυχικά ασθενών και μεριμνά για την κοινωνική τους επανένταξη.

Η Θ.Ε.Ψ.Υ.Π.Α. την Παρασκευή 7 Ιουνίου 2024 διοργανώνει Τουρνουά Μπάσκετ για την Ψυχική Υγεία, στο Κλειστό Γήπεδο Μπάσκετ Νεάπολης Λάρισας και ώρα 11:00 π.μ. μεταξύ των ομάδων των φορέων:

1.       ΔΙΟΔΟΣ – Φορέας Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης (ΒΟΛΟΣ)

2.       Εταιρεία Ψυχοκοινωνικής Έρευνας και Παρέμβασης – Ε.Ψ.Ε.Π.  (ΙΩΑΝΝΙΝΑ)

3.       Εταιρεία Ψυχικής Υγείας & Κοινωνικής Αποκατάστασης – ΕΨΥΚΑ  (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)

4.    Θεσσαλική Εταιρεία Ψυχικής Υγείας  Περίθαλψης και Αποκατάστασης – Θ.Ε.Ψ.Υ.Π.Α.

Η συγκεκριμένη δράση  προσφέρει στους συμμετέχοντες, κατά πρώτον την ικανοποίηση από την ομαδική συμμετοχή τους και το ευ αγωνίζεσθαι και κατά δεύτερον εντάσσει τα άτομα με ψυχική ασθένεια, μέσω του αθλητισμού, ως ισότιμα μέλη της κοινωνίας. Επιπλέον, η συμμετοχή σε αθλητικά δρώμενα με άλλες ομάδες τους δίνει κίνητρα να εξελίξουν περεταίρω την κοινωνική τους λειτουργικότητα.

 

 

 

 

 

 

Read More
Δήμος Κιλελέρ

Δήμος Κιλελέρ: Εγγραφές στο Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (Κ.Δ.Α.Π.) Δήμου Κιλελέρ για το έτος 2024-2025

Ο Δήμος Κιλελέρ ανακοινώνει ότι θα προβεί σε εγγραφές παιδιών για το έτος 2024-2025 στο Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (Κ.Δ.Α.Π.) το οποίο στεγάζεται στη Νίκαια στο Νέο Νηπιαγωγείο. Οι εγγραφές θα ξεκινήσαν τη Τετάρτη 15 Μαΐου 2024 και θα ολοκληρωθούν την Παρασκευή 14 Ιουνίου 2024.

Οι αιτήσεις θα γίνονται ηλεκτρονικά στο https://kdapkileler.wordpress.com/. Εκεί μπορείτε να συμπληρώσετε τη φόρμα της αίτησης και να την αποστείλετε πατώντας το κουμπί «αποστολή».

Δικαίωμα εγγραφής έχουν παιδιά ηλικίας 5-12 ετών.

 

Απαραίτητα δικαιολογητικά εγγραφής είναι:

 

 1. Αίτηση γονέα (θα την αναζητήσετε στο https://kdapkileler.wordpress.com/ )
 2. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
 3. Βεβαίωση παιδιάτρου για την καλή υγεία, σωματική, πνευματική, ψυχική, αρτιμέλεια και εμβολιασμούς του παιδιού.
 4. Το τελευταίο αντίγραφο (Ε1) της φορολογικής δήλωσης και το εκκαθαριστικό σημείωμα της εφορίας.

 

Τα δικαιολογητικά των εγγραφών στο Κ.Δ.Α.Π. θα παραδίδονται στο ΚΔΑΠ Νίκαιας (Νέο Νηπιαγωγείο Νίκαιας) από τη Τετάρτη 15 Μαΐου 2024 και έως την Παρασκευή 14 Ιουνίου 2024 και ώρες 16.30 έως 20.30 μ.μ..

Read More
ΔΗΜΟΣ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ

Δήμος Ελασσόνας: “Εγγραφή ατόμων που χρειάζονται προστασία σε περίπτωση οργανωμένης απομάκρυνσης”

Ο Δήμος Ελασσόνας καλεί τα άτομα που ανήκουν σε ευάλωτες ομάδες (ΑμεΑ, με κινητικά ή /και αναπνευστικά προβλήματα, κώφωση, τύφλωση – υπερήλικες κ.τ.λ.) και διαβιούν στο Δήμο Ελασσόνας και των οποίων οι κατοικίες συνορεύουν ή έχουν μεγάλη εγγύτητα με δάση ή δασικές εκτάσεις, ή οι προσωπικοί βοηθοί τους ή τα άμεσα συγγενικά τους πρόσωπα, όπως επικοινωνήσουν με το Δήμο, για την παροχή στοιχείων, ώστε να καταγραφούν σε Μητρώο, για την έγκαιρη ενημέρωση και ειδοποίηση τους, σε περίπτωση εφαρμογής του μέτρου της οργανωμένης προληπτικής απομάκρυνσης, για λόγους προστασίας από εξελισσόμενη ή επικείμενη καταστροφή εξαιτίας δασικών πυρκαγιών.

Περισσότερα διαβάστε στο ακόλουθο σύνδεσμο:

https://dimoselassonas.gr/index.php/enimerosi-politwn/deltia-typou/5527-21052024

 

 

 

Read More