Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας Περιφέρειας Θεσσαλίας

Η Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας Περιφέρειας Θεσσαλίας με έδρα τη Λάρισα και αρμοδιότητα σε όλη την Περιφέρεια, ασκεί αρμοδιότητες, οι οποίες ανάγονται ιδίως στη διαφύλαξη και βελτίωση της υγείας και της ευεξίας του πληθυσμού, τοπικού, παγκόσμιου, μετακινούμενου και μη, μέσω πολυτομεακών συνεργασιών και πρακτικών που αποσκοπούν στην προάσπιση και προαγωγή της υγείας και της ευεξίας του ατόμου ώστε να είναι ικανό να αναπτύξει τον έλεγχο πάνω στην υγεία του και να τη βελτιώσει , στον εκσυγχρονισμό, τον έλεγχο και την προστασία των επαγγελμάτων και των υπηρεσιών υγείας, με σαφή προσανατολισμό στην ποιότητα ζωής των ασθενών και μη, και με βάση τις ανάγκες ευάλωτων ομάδων του πληθυσμού, καθώς και την προστασία και προαγωγή της υγείας με την ανάπτυξη προγραμμάτων αγωγής υγείας, πρόληψης και προαγωγής της υγείας, καθώς και αρμοδιότητες υγειονομικού ελέγχου, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Γεώργιος Ζήγρας, Προϊστάμενος Διεύθυνσης
Email:dimyg@thessaly.gov.gr, Τηλ: 2413 506483
Γραφείο Γραμματείας Τηλ: 2413 506113

Η Διεύθυνση αποτελείται από τα παρακάτω τμήματα:

Στο Τμήμα Υπηρεσιών και Επαγγελμάτων Υγείας υπάγονται, ιδίως, οι ακόλουθες αρμοδιότητες:

 • Η χορήγηση και ανάκληση αδειών άσκησης επαγγελμάτων υγείας.
 • Η χορήγηση αδειών ίδρυσης και λειτουργίας ιδιωτικών κλινικών, ιδιωτικών προνοιακών επιχειρήσεων και Μονάδας Χρόνιας Αιμοκάθαρσης.
 • Η χορήγηση άδειας σκοπιμότητας φορέων Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας και κλινικών, εποπτεία ιατρικών, οδοντιατρικών, φαρμακευτικών συλλόγων.
 • Η χορήγηση αδειών ίδρυσης και λειτουργίας Μονάδων Ψυχικής Υγείας.
 • Η επιβολή κυρώσεων σε ιατρούς και οδοντιάτρους οι οποίοι αναγράφουν ναρκωτικά σε απλές συνταγές και όχι στις ειδικές για το σκοπό αυτό, καθώς και στους φαρμακοποιούς που πωλούν ναρκωτικά με απλές και όχι με ειδικές συνταγές καθώς και άλλες παραβάσεις σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
 • Η χορήγηση τίτλων ιατρικών ειδικοτήτων
 • Η διαδικασία καταχώρησης ιατρών σε λίστες αναμονής για την τοποθέτηση-πρόσληψη τους για ειδίκευση.
 • Η χορήγηση βεβαιώσεων λειτουργίας σε εργαστήρια Αισθητικής- Διαιτολογικών γραφείων –Οπτικών –Φυσικοθεραπευτηρίων –Οδοντοτεχνικών και Πολυδύναμων Μονάδων-πάσης φύσης χώρων άσκησης ιδιωτικού επαγγέλματος υγείας
 • Η μέριμνα της υπαγωγής των ιδιωτικών κλινικών σε πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (ΠΠΔ), με τον ορισμό αρμοδίου υπαλλήλου της Δ/σης Περιβάλλοντος για την έγκριση της δανειοδότησης λόγω της συνάφειας του αντικειμένου με περιβαλλοντικούς όρους.
 • Η τήρηση αρχείου και σειράς προτεραιότητας των συμπεριλαμβανομένων στις λίστες ιατρών.
 • Η χορήγηση βεβαιώσεων στους ιατρούς που είναι εγγεγραμμένοι στις λίστες αναμονής προς ενημέρωση τους για παράταση της θητείας στα νοσοκομεία ή στα αγροτικά ιατρεία της Περιφέρειας.
 • Η διενέργεια κληρώσεων για την πλήρωση θέσεων ειδικευομένων ιατρών σε νεοδημιουργηθέντα τμήματα κλινικών.
 • Η διαχείριση ενστάσεων στην περίπτωση που ο ιατρικός –οδοντιατρικός σύλλογος δεν χορηγεί άδεια λειτουργίας σε ιατρεία-οδοντιατρεία- πολυιατρεία- πολυοδοντιατρεία.
 • Η έκδοση άδειας άσκησης επαγγέλματος Ιατρού, Οδοντιάτρου, Ψυχολόγου, Νοσηλευτή, Βοηθού Νοσηλευτή, Μαίας, Επόπτη Δημόσιας Υγείας, Επισκέπτη Υγείας, Οπτικού-Οπτομέτρη, Φυσικοθεραπευτή, Εργοθεραπευτή, Λογοθεραπευτή, Οδοντοτεχνίτη, Τεχνολόγου Ραδιολόγου-Ακτινολόγου, Τεχνολόγου Ιατρικών Εργαστηρίων, Διασώστη-Πληρώματος Ασθενοφόρου, Αισθητικού, Διαιτολόγου, Ειδικού προσθετικών και ορθωτικών κατασκευών και λοιπών μέσων αποκατάστασης, Φυσικού Νοσοκομείου εκτός της περιοχής των ιοντιζουσών ακτινοβολιών, Φυσικού Νοσοκομείου – Ακτινοφυσικού Ιατρικής εντός της περιοχής ιοντιζουσών ακτινοβολιών.

Πολυξένη Λυγούρα Προϊσταμένη Τμήματος, Τηλ: 2413 506481
Ξανθή Βεργελή, Τηλ.: 2413 506484
Θεοδώρα Κωστάκη, Τηλ.: 2413 506194
Ελένη Ρούντου, Τηλ.: 2413 506178
Νικόλαος Κανελλόπουλος, Τηλ.: 2413 506272

Στο Τμήμα Δημόσιας Υγιεινής υπάγονται, ιδίως, οι ακόλουθες αρμοδιότητες:

 • Η εκπόνηση και εφαρμογή προγραμμάτων δημόσιας υγιεινής.
 • Η παραγγελία-παραλαβή εμβολίων και χορήγησή τους σε υπηρεσίες και φορείς του νομού.
 • Ο εμβολιασμός σε άπορους, ανασφάλιστους, μετακινούμενο πληθυσμό, πρόσφυγες, διεθνείς ταξιδιώτες και εργαζόμενους σε χώρους υγειονομικού ενδιαφέροντος.
 • Ο εμβολιασμός Λύσσας σε άτομα με πιθανή έκθεση στον ιό, συμπλήρωση του δελτίου διερεύνησης περιστατικού με πιθανή έκθεση στον ιό της Λύσσας καθώς και εμβολιασμό συμμετεχόντων στο εθνικό πρόγραμμα επιτήρησης και καταπολέμησης της λύσσας (κτηνιάτρους, θηροφύλακες, δασοφύλακες κ.α).
 • Η παροχή πληροφοριών διεθνών ταξιδιών-εμβολιασμός-χορήγηση ανθελονοσιακής αγωγής, ενημέρωση για την αντιμετώπιση των ασθενειών και οδηγίες για νοσήματα , που αφορούν την κατανάλωση νερού και τροφίμων και τις επιδημίες λοιμωδών νοσημάτων σε διάφορες χώρες.
 • Η εκπόνηση και εφαρμογή σχεδίων δράσης για την αντιμετώπιση επιδημιών λοιμωδών νοσημάτων ,καθώς και τη λήψη μέτρων για την πρόληψη αυτών.
 • Η επιδημιολογική επιτήρηση και διερεύνηση κρουσμάτων για την πρόληψη
 • Η χορήγηση ειδικών φαρμάκων σε ιδιώτες και φορείς τα οποία διατίθενται από το υπουργείο και δεν κυκλοφορούν στο εμπόριο.
 • Οι δηλώσεις λοιμωδών νοσημάτων, επιδημιολογική επιτήρηση και επιδημιολογική διερεύνηση με κατ οίκον επισκέψεις , συνεργασία με το ΚΕ.ΕΛ.ΠΝΟ για περιστατικά λοιμωδών νοσημάτων σε επίπεδο περιφέρειας που αφορούν μεμονωμένα κρούσματα αλλά και συρροές κρουσμάτων και επιδημίες με σκοπό την προστασία της Δημόσιας Υγείας.
 • Η παραγγελία, παραλαβή και διανομή Mantoux –B.C.G σε επίπεδο νομού και συνεργασία με το Αντιφυματικό Ιατρείο για την εκτέλεση δράσεων και προγραμμάτων στα σχολεία.
 • Η συγκέντρωση στατιστικών στοιχείων για: λοιμώδη νοσήματα, δελτία διερεύνησης λύσσας. Ατυχήματα, τριμηνιαία mantoux-BCG, στατιστικά προγραμμάτων δημόσιας υγείας και δημοσίευσή τους στον τύπο, σε επιστημονικές ημερίδες & συνέδρια καθώς και σε επιστημονικά περιοδικά.
 • Η χορήγηση προληπτικής φαρμακευτικής αγωγής, όπως χημειοπροφύλαξη σε επιδημία λοιμωδών νοσημάτων.
 • Η διάθεση σε ιδιώτες και φορείς εντύπων υλικού υγειονομικού ενδιαφέροντος.
 • Ο συντονισμός και εφαρμογή σχεδίων σε περιπτώσεις πανδημίας, με σκοπό την προάσπιση της δημόσιας υγείας, όπως πανδημία γρίπης Α(Η1Ν1). Δράσεις που αφορούν το μετακινούμενο πληθυσμό (Ρομά ,Πρόσφυγες κ.α).
 • Κάθε θέμα που αφορά τη Δημόσια Υγεία και διέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία με στόχο τη διατήρηση, προάσπιση και προαγωγή της Δημόσιας Υγείας.
 • Η συνεργασία με το αρμόδιο καθ’ ύλην Υπουργείο, το ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ και άλλους φορείς για τη δημόσια υγεία.

Ευαγγελία Γκανέτσιου, Προϊσταμένη Τμήματος, Τηλ.: 2413 506480
Χριστίνα Νουβακούδη, Τηλ.: 2413 506480
Μαρία Παπαγιάννη, Τηλ.: 2413 506193

Στο Τμήμα Πρόληψης και Προαγωγής της Υγείας, υπάγονται, ιδίως, οι ακόλουθες αρμοδιότητες:

 • Η εκπόνηση και εφαρμογή προγραμμάτων Αγωγής Υγείας για προστασία και φροντίδα της μητρότητας και του νεογνού, με την εφαρμογή μαθημάτων Ανώδυνου Τοκετού – Ψυχοπροφυλακτικής.
 • Η εκπόνηση και εφαρμογή προγραμμάτων προληπτικής ιατρικής, οδοντιατρικής υγιεινής, ψυχικής υγιεινής.
 • Η πρόληψη εξαρτήσεων από εξαρτησιογόνες ουσίες και δραστηριότητες.
 • Η αντιμετώπιση του αλκοολισμού.
 • Η κατάχρηση ουσιών, οι ψυχικές εξαρτήσεις και ο εθισμός.
 • Η έκδοση, ανανέωση, παράταση, και ανάκληση πιστοποιητικών άσκησης επαγγέλματος των επ’ αμοιβή εκδιδομένων ατόμων και του υπηρετικού προσωπικού των οίκων ανοχής.
 • Η αρμοδιότητα σύγκλισης γνωμοδοτικής επιτροπής του αρ.3 παρ.2 του ν. 2734/1999, όπως ισχύει, με θέμα τη χορήγηση ή μη άδειας εγκατάστασης και χρήσης του οίκου ανοχής.
 • Η πρόληψη σεξουαλικώς μεταδιδόμενων νοσημάτων μετά από εξετάσεις και τη χορήγηση βιβλιαρίων υγείας των εκδιδόμενων με αμοιβή ατόμων.
 • Ο εποπτικός έλεγχος των εκδιδόμενων με αμοιβή ατόμων και των οικημάτων τους και πέραν του ωραρίου εργασίας.
 • Η διακίνηση πάσης φύσεως βιβλιαρίων υγείας του Παιδιού και καρτών ελέγχου έλλειψης ενζύμων των νεογνών.
 • Ο εποπτικός έλεγχος των Μαιευτηρίων για την σωστή διαχείριση των βιβλιαρίων υγείας του παιδιού και την συστηματική προώθηση του μητρικού θηλασμού.
 • Η συνεργασία με το αρμόδιο καθ’ ύλην Υπουργείο και με φορείς για την υλοποίηση προγραμμάτων Δημόσιας Υγείας.

Γεωργία Ντέλλα, Προϊσταμένη Τμήματος, Τηλ.: 2413 506290
Βάγια Δοξαρά, Τηλ.: 2413 506290
Δημήτρης Πάτσιος, Τηλ.: 2413 506290

Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας ΠΕ Καρδίτσας

Η Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας ασκεί, ιδίως, αρμοδιότητες προνοιακού χαρακτήρα, αρμοδιότητες με σκοπό τη διαφύλαξη και βελτίωση της Δημόσιας Υγείας και της ευεξίας του πληθυσμού, καθώς και του περιβάλλοντος, σε επίπεδο Περιφερειακής Ενότητας.

Δημήτριος Κουμαδίτης, Προϊστάμενος Διεύθυνσης,
Email: dimyg.kmer.kard@thessaly.gov.gr, Τηλ: 24413 50114
Γραφείο Γραμματείας, Τηλ: 24413 50178

Η Διεύθυνση αποτελείται από τα παρακάτω τμήματα:

Στο Τμήμα Περιβαλλοντικής Υγιεινής, Υγειονομικού Ελέγχου και Δημόσιας Υγείας υπάγονται, ιδίως, οι ακόλουθες αρμοδιότητες:

 • Η εξασφάλιση της δημόσιας υγείας με τον υγειονομικό έλεγχο ,με την εφαρμογή της υγειονομικής νομοθεσίας καθώς και την επιβολή κυρώσεων
 • Η έκδοση τοπικών υγειονομικών διατάξεων.
 • Η λήψη μέτρων σε θέματα δημόσιας υγιεινής.
 • Ο υγειονομικός έλεγχος των επιχειρήσεων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος, των Επιχειρήσεων παροχής Υπηρεσιών κατά την υποβολή γνωστοποιήσεων, καθώς και κάθε είδους επιχειρήσεων, που από την λειτουργία τους, επηρεάζεται η Δημόσια Υγεία, τακτικά ή έκτακτα ή κατόπιν καταγγελίας.
 • Η εξασφάλιση της υγιεινής του περιβάλλοντος με την έκδοση γνωματεύσεων για άδεια διάθεσης αποβλήτων, διά της πραγματοποίησης ηχομετρήσεων, ελέγχου ύδρευσης, λήψης μέτρων σε θέματα υγιεινής περιβάλλοντος σε επίπεδο περιφερειακής ενότητας.
 • Η εφαρμογή νομοθεσίας περί απαγόρευσης του καπνίσματος.
 • Η χορήγηση βεβαιώσεων καταλληλότητας κινητών καντινών και στάσιμων πωλητών
 • Η χορήγηση βεβαιώσεων καταλληλότητας σε οχήματα μεταφοράς τροφίμων, ποτών
 • Η χορήγηση άδειας πώλησης τροφίμων σε περίπτερα αναπήρων.
 • Ο υγειονομικός έλεγχος των εγκαταστάσεων των σχολικών μονάδων και η παρακολούθηση εφαρμογής των οδηγιών στα κυλικεία, στις καντίνες (σταθερές), στους χώρους εστίασης εντός σχολείων καθώς και ο κατάλογος των επιτρεπομένων προϊόντων.
 • Ο υγειονομικός έλεγχος ανθυγιεινών εστιών σε περίπτωση καταγγελιών και η παροχή οδηγιών για εξυγίανση
 • Ο ετήσιος έλεγχος που διενεργείται για την ΠΣΕΑ με συμμετοχή Επόπτη Υγείας σε όλα τα ανεξάρτητα Ιδρύματα της Περιφέρειας.
 • Ο έλεγχος και οι δειγματοληψίες τροφίμων.
 • Ο έλεγχος των πλοίων από υγειονομικής πλευράς και η χορήγηση ανάλογων πιστοποιητικών (απαλλαγής μυοκτονίας),σύμφωνα με τον Διεθνή Υγειονομικό κανονισμό.
 • Η έκδοσή βεβαιώσεων καταλληλόλητας δεξαμενών υδροφόρων πλοίων
 • Ο καθορισμός εγκατάστασης νομάδων.
 • Ο συντονισμός, η εποπτεία και η εφαρμογή προγραμμάτων καταπολέμησης κουνουπιών, μυοκτονιών, απολυμάνσεων, εντομοκτονιών, καθώς και η λήψη μέτρων έναντι επιδημίας ελονοσίας
 • Ο έλεγχος σε πτηνοτροφικές ή κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις καθώς και στα σφαγεία και σε άλλες παρόμοιες επιχειρήσεις.
 • Ο έλεγχος ηχομόνωσης των Κέντρων Διασκέδασης με τη διενέργεια ηχομετρήσεων.
 • Ο εποπτικός έλεγχος και η παρακολούθηση της ποιότητας του πόσιμου νερού –(διενέργεια δειγματοληψιών).
 • Ο έλεγχος των συστημάτων ύδρευσης και αποχέτευσης ξενοδοχειακών μονάδων, κάμπινγκ, κατασκηνώσεων.
 • Ο υγειονομικός έλεγχος εγκαταστάσεων εμφιάλωσης νερού, έλεγχος ποιότητας νερού προς εμφιάλωση, καθώς και δειγματοληψία εμφιαλωμένων νερών από το εμπόριο.
 • Η παροχή απόψεων για την αξιολόγηση μελετών επεξεργασίας υγρών αποβλήτων και λυμάτων.
 • Ο έλεγχος νεκροταφείων, καθώς επίσης και οι απολυμάνεις οστών και η χορήγηση βεβαίωσης για μεταφορά αυτών σε όλη την επικράτεια.
 • Η συμμετοχή σε επιτροπές για παροχή απόψεων: μέτρησης θορύβου από μηχανολογικό εξοπλισμό, σταυλικών εγκαταστάσεων, σχολικών κτηρίων, βρεφονηπιακών σταθμών, ιδιωτικών και δημόσιων, κέντρων διασκεδάσεων, θεάτρων και κινηματόγραφων ,κέντρων δημιουργικής απασχόλησης παιδιών, γυμναστήριων, ιδιωτικών σταθμών εκμάθησης αθλημάτων, σχολές χορού, μουσικές σχολές, λαϊκών αγορών και στο κλιμάκιο ελέγχου περιβάλλοντος (ΚΕΠΕ)
 • Ο υγειονομικός έλεγχος στα Σωφρονιστικά καταστήματα (Φυλακές).
 • Η συνεργασία με το ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ. στα πλαίσια διερεύνησης κρουσμάτων νόσου Λεγεωνάριων (δειγματοληψία νερού, έλεγχος καταλληλότητας των εγκαταστάσεων ύδρευσης και κλιματισμού).
 • Ο έλεγχος καταλληλότητας ακτών κολύμβησης ως προς την ποιότητα του θαλασσινού νερού. Δειγματοληψίες θαλασσινού νερού και έκδοση κανονιστικών πράξεων.
 • Ο έλεγχος και έκδοση (από Ιατρό της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και Κοιν. Μέριμνας) πιστοποιητικού υγείας εργαζομένων στις επιχειρήσεις υγειονομικού ελέγχου.
 • Η καταγραφή, αποστολή, διεκπεραίωση, αρχειοθέτηση στοιχείων συγκεντρωτικών καταστάσεων (στατιστικά).
 • Ο έλεγχος των κολυμβητικών δεξαμενών για την εφαρμογή των υγειονομικών διατάξεων που αφορούν την λειτουργία, την ποιότητα του νερού ,την ασφάλεια των λουόμενων.
 • Η χορήγηση βεβαιώσεων υγειονομικής καταλληλότητας στις επιχειρήσεις υγειονομικού ενδιαφέροντος αμιγώς internet, παιδότοπων και κέντρων διασκέδασης για την χορήγηση αδειών ίδρυσης και λειτουργίας από την αρμόδια υπηρεσία.
 • Ο έλεγχος των μέσων συλλογής και αποκομιδής των απορριμμάτων, καθώς και των χώρων φύλαξης αυτών.
 • Η έκδοση αποφάσεων Περιφερειάρχη περί καθορισμού αποδέκτη εγκαταστάσεων λυμάτων αμιγώς αστικού χαρακτήρα.

Οι Περιφερειακές Ενότητες Καρδίτσας, Μαγνησίας & Σποράδων και Τρικάλων (εξαιρουμένης της Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας) ασκούν, επιπροσθέτως, τις εξής αρμοδιότητες:

i. Διαφύλαξη και προάσπιση της δημόσιας υγείας, εφαρμογή προγραμμάτων ταξιδιωτικής ιατρικής ταξιδιωτικής ιατρικής.

ii. Πιστοποιητικό υγείας για άδεια ναυαγοσώστη.

iii. Άσκηση αρμοδιοτήτων σχετικών με τον Κοινωνικό Σύμβουλο, κατ’ εφαρμογή της παρ. 4 του άρθρου 1 του ν.2345/1995(Α΄213), όπως ισχύει, καθώς και αρμοδιοτήτων ελέγχου του ιδρύματος ή της Μονάδας Φροντίδας Ηλικιωμένων (Μ.Φ.Η.) και των φορέων παιδικής προστασίας, περιλαμβανομένης της σύνταξης σχετικών εκθέσεων και διατύπωσης αντίστοιχων προτάσεων.

iv. Χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας και εποπτεία των Κέντρων Αποθεραπείας-Αποκατάστασης και Υποστηριζόμενης Διαβίωσης (ΣΥΔ).

v. Παραλαβή αιτήσεων για το θεσμό Δικαστικού συμπαραστάτη.

vi. Χορήγηση πιστοποιητικού άσκησης επαγγέλματος Ιεροδούλων.

vii. Άδεια εγκατάστασης οίκου ανοχής, έλεγχος ιεροδούλων με ιατρικές εξετάσεις, έλεγχος βιβλιαρίων και έκδοση άδειας για το υπηρετικό προσωπικό.

viii. Ενημέρωση για την αντιμετώπιση των ασθενειών και οδηγίες για νοσήματα, για την κατανάλωση νερού και τροφίμων, για τις επιδημίες λοιμωδών νοσημάτων σε διάφορες χώρες, καθώς και για τη λήψη μέτρων για την πρόληψη λοιμωδών νοσημάτων και την επιδημιολογική τους επιτήρηση για την ανάπτυξη εκείνων των διαδικασιών, μέσω των οποίων τα άτομα γίνονται ικανά να αναπτύξουν τον έλεγχο πάνω στην υγεία τους και να τη βελτιώσουν.

ix. Η διενέργεια εμβολιασμού βάσει της ταξιδιωτικής οδηγίας Κίτρινου πυρετού, Τύφου, Λύσσας, Ηπατίτιδας Β, Μηνιγγίτιδας, Διφθερίτιδας, Τετάνου Συνεργασία με το ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ. για τις δηλώσεις των λοιμωδών νοσημάτων σε επίπεδο νομού. Συμπλήρωση ειδικού εντύπου και αποστολή στο ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ. για περαιτέρω ενέργειες καθώς και οδηγίες για τα φάρμακα Ελονοσίας.

x. Η διενέργεια εμβολιασμού σε ενήλικες, σε ευπαθείς ομάδες πληθυσμού (Ρομά).

xi. Ο εμβολιασμός λύσσας σε άτομα με πιθανή έκθεση στον ιό, καθώς και η συμπλήρωση του δελτίου διερεύνησης περιστατικού με πιθανή έκθεση στον ιό της Λύσσας.

xii. Ο σχεδιασμός και η εφαρμογή προγραμμάτων υγείας στα σχολεία και έλεγχος των εμβολίων των παιδιών, καθώς και συνεργασία με άλλους φορείς.

xiii. Η συνεργασία με το αντιφυματικό, καθώς και το δερματολογικό ιατρείο του Νοσοκομείου για την προμήθεια mantoux και εμβολίων BCG για την εκτέλεση των προγραμμάτων στα σχολεία.

xiv. Η διεξαγωγή κοινωνικών ερευνών και σύνταξη εκθέσεων για την ολοκλήρωση της διαδικασίας Υιοθεσιών εσωτερικού και εξωτερικού

xv. Οι κοινωνικές έρευνες των υιοθεσιών που αφορούν τόσο τους υποψήφιους θετούς γονείς όσο και τη φυσική μητέρα.

xvi. Η διεξαγωγή κοινωνικής εργασίας και κοινωνικής έρευνας που αφορά την αναζήτηση ριζών των υιοθετημένων παιδιών προς την φυσική μητέρα-οικογένεια.

xvii. Η διεξαγωγή κοινωνικών ερευνών για περιπτώσεις που αφορούν τον θεσμό της ανάδοχης μητέρας-οικογένειας.

xviii. Η διεξαγωγή κοινωνικών ερευνών και σύνταξη εκθέσεων σχετικές με εισαγωγές σε ιδρύματα.

xix. Η διεξαγωγή κοινωνικών ερευνών, κατόπιν αιτήματος άλλων υπηρεσιών και σύνταξη εκθέσεων προς ολοκλήρωση του φακέλου των υπό περίπτωση ατόμων.

xx. Η παροχή συμβουλευτικής και ψυχολογικής υποστήριξης σε περιπτώσεις ατόμων και οικογενειών που απευθύνονται στην υπηρεσία, καθώς και πληροφόρηση, ενημέρωση και παραπομπή στις αρμόδιες υπηρεσίες.

xxi. Η αρμοδιότητα εφαρμογής στεγαστικών προγραμμάτων και συγκεκριμένα, ο καθορισμός των όρων και της διαδικασίας παραχώρησης ακινήτων σε δικαιούχους, η έκδοση και ανάκληση παραχωρητηρίων, η ρύθμιση των δόσεων και η βεβαίωση των χρεών παλαιών και νέων προσφύγων, η νομιμοποίηση ανωμάλων αγοραπωλησιών και τα σχετικά με την ανταλλαγή και μεταβίβαση παραχωρηθέντων ακινήτων.

xxii. Η διενέργεια συμβουλευτικής, ψυχολογικής και κοινωνικής υποστήριξης των ευπαθών ομάδων.

xxiii. Η άσκηση αρμοδιοτήτων που αφορούν θέματα υιοθεσιών- διακρατικών υιοθεσιών σε θέματα που αφορούν την καταλληλότητα των θετών γονέων και σε συνεργασία με τους Κοινωνικούς Λειτουργούς οι οποίοι και ασχολούνται με την έκθεση της Υιοθεσίας και της αναδοχής.

xxiv. Η εφαρμογή προγραμμάτων προστασίας της μητέρας και των παιδιών προσχολικής ηλικίας.

xxv. Η Άσκηση Ψυχολογικής Έρευνας και Αξιολόγησης της δυναμικής της οικογένειας, της προσωπικότητας και συμπεριφοράς του ανθρώπου σύμφωνα με τις καθιερωμένες αρχές και μεθόδους της Επιστήμης της Ψυχολογίας για την αξιοποίηση και βελτίωσή τους

xxvi. Η ψυχοσυναισθηματική αξιολόγηση ευπαθών ομάδων πληθυσμού με στόχο την πρόληψη και την έγκαιρη παρέμβαση σε περιπτώσεις συναισθηματικών διαταραχών στην ανάπτυξη της προσωπικότητας, καθώς και ελλείψεων προσαρμογής στο οικογενειακό, επαγγελματικό και κοινωνικό περιβάλλον. Παραπομπή σε αρμόδιους φορείς.

xxvii. Η εκπόνηση μελετών, όπου τεκμηριωμένα απαιτείται, σχετικά με την συμπεριφορά του ανθρώπου και τις ψυχικές – διανοητικές λειτουργίες του ανθρώπινου οργανισμού με στόχο την πρόληψη και έγκαιρη παρέμβαση σε περιπτώσεις εκδήλωσης συναισθηματικών διαταραχών στην ανάπτυξη της προσωπικότητας καθώς και ελλείψεων προσαρμογής στο οικογενειακό, επαγγελματικό και κοινωνικό περιβάλλον.

xxviii. Η προαγωγή της ψυχικής υγείας του πληθυσμού με τη συμμετοχή και την εκπόνηση προγραμμάτων αγωγής ψυχικής υγείας στην ευρύτερη κοινότητα, και στα ιδρύματα εποπτείας, μέσω του θεσμού του Κοινωνικού Συμβούλου.

xxix. Η χορήγηση αδειών Ίδρυσης και Λειτουργίας Στέγης Υποστηριζόμενης Διαβίωσης Σ.Υ.Δ.

xxx. Η λειτουργία πλαισίου πρακτικής άσκησης φοιτητών Κοινωνικής Εργασίας και Ψυχολογίας. xxxi. Η διάθεση Βιβλιαρίων Υγείας του Παιδιού σε φορείς και ιδιώτες. xxxii. Η συνεργασία κατόπιν εισαγγελικής εντολής ή καταγγελίας για κοινωνικό περιστατικό με αλλά Τμήματα.

Χατζηνικολιδακης Σταμάτης, Προϊστάμενος Τμήματος, Τηλ: 24413 50107
Αντωνίου Σταυρούλα, Τηλ: 24413 50169
Τσιαπόκη Κυριακή, Τηλ: 24413 50106

Στο Τμήμα Κοινωνικής Αλληλεγγύης, υπάγονται, ιδίως, οι ακόλουθες αρμοδιότητες:

 • Χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας και εποπτεία Κέντρου Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ και ΚΔΑΠ – ΑΜΕΑ), Μονάδα Φροντίδας Ηλικιωμένων (ΜΦΗ), Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων (ΚΗΦΗ)
 • Θέματα σχετικά με τους πιστοποιημένους φορείς Κοινωνικής Φροντίδας Ιδιωτικού Τομέα Μη Κερδοσκοπικού χαρακτήρα και το Εθνικό και Περιφερειακό μητρώο Εθελοντικών μη Κυβερνητικών Οργανώσεων
 • Θεώρηση και έκδοση δελτίου μετακίνησης πολιτικού αναπήρου (ΑΜΕΑ) χειρόγραφα και ηλεκτρονικά
 • Χορήγηση και ανάκληση της άδειας άσκησης επαγγέλματος κοινωνικού λειτουργού και της άδειας άσκησης ελεύθερου επαγγέλματος του κοινωνικού λειτουργού σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και την τήρηση σχετικού μητρώου με διαρκή ενημέρωση
 • Η χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας παιδικών εξοχών – Κατασκηνώσεις.

Στο Τμήμα ασκούν, επιπροσθέτως, τις εξής αρμοδιότητες:

i. Διαφύλαξη και προάσπιση της δημόσιας υγείας, εφαρμογή προγραμμάτων ταξιδιωτικής ιατρικής ταξιδιωτικής ιατρικής.

ii. Πιστοποιητικό υγείας για άδεια ναυαγοσώστη.

iii. Άσκηση αρμοδιοτήτων σχετικών με τον Κοινωνικό Σύμβουλο, κατ’ εφαρμογή της παρ. 4 του άρθρου 1 του ν.2345/1995(Α΄213), όπως ισχύει, καθώς και αρμοδιοτήτων ελέγχου του ιδρύματος ή της Μονάδας Φροντίδας Ηλικιωμένων (Μ.Φ.Η.) και των φορέων παιδικής προστασίας, περιλαμβανομένης της σύνταξης σχετικών εκθέσεων και διατύπωσης αντίστοιχων προτάσεων.

iv. Χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας και εποπτεία των Κέντρων Αποθεραπείας-Αποκατάστασης και Υποστηριζόμενης Διαβίωσης (ΣΥΔ).

v. Παραλαβή αιτήσεων για το θεσμό Δικαστικού συμπαραστάτη.

vi. Χορήγηση πιστοποιητικού άσκησης επαγγέλματος Ιεροδούλων.

vii. Άδεια εγκατάστασης οίκου ανοχής, έλεγχος ιεροδούλων με ιατρικές εξετάσεις, έλεγχος βιβλιαρίων και έκδοση άδειας για το υπηρετικό προσωπικό.

viii. Ενημέρωση για την αντιμετώπιση των ασθενειών και οδηγίες για νοσήματα, για την κατανάλωση νερού και τροφίμων, για τις επιδημίες λοιμωδών νοσημάτων σε διάφορες χώρες, καθώς και για τη λήψη μέτρων για την πρόληψη λοιμωδών νοσημάτων και την επιδημιολογική τους επιτήρηση για την ανάπτυξη εκείνων των διαδικασιών, μέσω των οποίων τα άτομα γίνονται ικανά να αναπτύξουν τον έλεγχο πάνω στην υγεία τους και να τη βελτιώσουν.

ix. Η διενέργεια εμβολιασμού βάσει της ταξιδιωτικής οδηγίας Κίτρινου πυρετού, Τύφου, Λύσσας, Ηπατίτιδας Β, Μηνιγγίτιδας, Διφθερίτιδας, Τετάνου Συνεργασία με το ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ. για τις δηλώσεις των λοιμωδών νοσημάτων σε επίπεδο νομού. Συμπλήρωση ειδικού εντύπου και αποστολή στο ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ. για περαιτέρω ενέργειες καθώς και οδηγίες για τα φάρμακα Ελονοσίας.

x. Η διενέργεια εμβολιασμού σε ενήλικες, σε ευπαθείς ομάδες πληθυσμού (Ρομά).

xi. Ο εμβολιασμός λύσσας σε άτομα με πιθανή έκθεση στον ιό, καθώς και η συμπλήρωση του δελτίου διερεύνησης περιστατικού με πιθανή έκθεση στον ιό της Λύσσας.

xii. Ο σχεδιασμός και η εφαρμογή προγραμμάτων υγείας στα σχολεία και έλεγχος των εμβολίων των παιδιών, καθώς και συνεργασία με άλλους φορείς.

xiii. Η συνεργασία με το αντιφυματικό, καθώς και το δερματολογικό ιατρείο του Νοσοκομείου για την προμήθεια mantoux και εμβολίων BCG για την εκτέλεση των προγραμμάτων στα σχολεία.

xiv. Η διεξαγωγή κοινωνικών ερευνών και σύνταξη εκθέσεων για την ολοκλήρωση της διαδικασίας Υιοθεσιών εσωτερικού και εξωτερικού

xv. Οι κοινωνικές έρευνες των υιοθεσιών που αφορούν τόσο τους υποψήφιους θετούς γονείς όσο και τη φυσική μητέρα.

xvi. Η διεξαγωγή κοινωνικής εργασίας και κοινωνικής έρευνας που αφορά την αναζήτηση ριζών των υιοθετημένων παιδιών προς την φυσική μητέρα-οικογένεια.

xvii. Η διεξαγωγή κοινωνικών ερευνών για περιπτώσεις που αφορούν τον θεσμό της ανάδοχης μητέρας-οικογένειας.

xviii. Η διεξαγωγή κοινωνικών ερευνών και σύνταξη εκθέσεων σχετικές με εισαγωγές σε ιδρύματα.

xix. Η διεξαγωγή κοινωνικών ερευνών, κατόπιν αιτήματος άλλων υπηρεσιών και σύνταξη εκθέσεων προς ολοκλήρωση του φακέλου των υπό περίπτωση ατόμων.

xx. Η παροχή συμβουλευτικής και ψυχολογικής υποστήριξης σε περιπτώσεις ατόμων και οικογενειών που απευθύνονται στην υπηρεσία, καθώς και πληροφόρηση, ενημέρωση και παραπομπή στις αρμόδιες υπηρεσίες.

xxi. Η αρμοδιότητα εφαρμογής στεγαστικών προγραμμάτων και συγκεκριμένα, ο καθορισμός των όρων και της διαδικασίας παραχώρησης ακινήτων σε δικαιούχους, η έκδοση και ανάκληση παραχωρητηρίων, η ρύθμιση των δόσεων και η βεβαίωση των χρεών παλαιών και νέων προσφύγων, η νομιμοποίηση ανωμάλων αγοραπωλησιών και τα σχετικά με την ανταλλαγή και μεταβίβαση παραχωρηθέντων ακινήτων.

xxii. Η διενέργεια συμβουλευτικής, ψυχολογικής και κοινωνικής υποστήριξης των ευπαθών ομάδων.

xxiii. Η άσκηση αρμοδιοτήτων που αφορούν θέματα υιοθεσιών- διακρατικών υιοθεσιών σε θέματα που αφορούν την καταλληλότητα των θετών γονέων και σε συνεργασία με τους Κοινωνικούς Λειτουργούς οι οποίοι και ασχολούνται με την έκθεση της Υιοθεσίας και της αναδοχής.

xxiv. Η εφαρμογή προγραμμάτων προστασίας της μητέρας και των παιδιών προσχολικής ηλικίας.

xxv. Η Άσκηση Ψυχολογικής Έρευνας και Αξιολόγησης της δυναμικής της οικογένειας, της προσωπικότητας και συμπεριφοράς του ανθρώπου σύμφωνα με τις καθιερωμένες αρχές και μεθόδους της Επιστήμης της Ψυχολογίας για την αξιοποίηση και βελτίωσή τους

xxvi. Η ψυχοσυναισθηματική αξιολόγηση ευπαθών ομάδων πληθυσμού με στόχο την πρόληψη και την έγκαιρη παρέμβαση σε περιπτώσεις συναισθηματικών διαταραχών στην ανάπτυξη της προσωπικότητας, καθώς και ελλείψεων προσαρμογής στο οικογενειακό, επαγγελματικό και κοινωνικό περιβάλλον. Παραπομπή σε αρμόδιους φορείς.

xxvii. Η εκπόνηση μελετών, όπου τεκμηριωμένα απαιτείται, σχετικά με την συμπεριφορά του ανθρώπου και τις ψυχικές – διανοητικές λειτουργίες του ανθρώπινου οργανισμού με στόχο την πρόληψη και έγκαιρη παρέμβαση σε περιπτώσεις εκδήλωσης συναισθηματικών διαταραχών στην ανάπτυξη της προσωπικότητας καθώς και ελλείψεων προσαρμογής στο οικογενειακό, επαγγελματικό και κοινωνικό περιβάλλον.

xxviii. Η προαγωγή της ψυχικής υγείας του πληθυσμού με τη συμμετοχή και την εκπόνηση προγραμμάτων αγωγής ψυχικής υγείας στην ευρύτερη κοινότητα, και στα ιδρύματα εποπτείας, μέσω του θεσμού του Κοινωνικού Συμβούλου.

xxix. Η χορήγηση αδειών Ίδρυσης και Λειτουργίας Στέγης Υποστηριζόμενης Διαβίωσης Σ.Υ.Δ.

xxx. Η λειτουργία πλαισίου πρακτικής άσκησης φοιτητών Κοινωνικής Εργασίας και Ψυχολογίας.

xxxi. Η διάθεση Βιβλιαρίων Υγείας του Παιδιού σε φορείς και ιδιώτες.

xxxii. Η συνεργασία κατόπιν εισαγγελικής εντολής ή καταγγελίας για κοινωνικό περιστατικό με αλλά Τμήματα.

Τσουκνίδα Μαρία, Προϊστάμενη Τμήματος, Τηλ.: 24413 50136
Κομπούρα Ζωή, Τηλ.: 24413 50138

Στο Τμήμα Φαρμάκων και Φαρμακείων – Επαγγελμάτων Υγείας υπάγονται, ιδίως, οι ακόλουθες αρμοδιότητες:

 • Η έκδοση αποφάσεων χορήγησης ναρκωτικών σε καρκινοπαθείς
 • Η θεώρηση συνταγολογίων ναρκωτικών των ιδιωτών ιατρών, των Γενικών Νομαρχιακών Νοσοκομείων Βόλου, Καρδίτσας και Τρικάλων, των Κέντρων Υγείας, των Ιδιωτικών κλινικών και λοιπών Υγειονομικών Μονάδων
 • Η παρακολούθηση κίνησης ναρκωτικών και λοιπών φαρμάκων των φαρμακείων και των νοσηλευτικών ιδρυμάτων
 • Επιβολή κυρώσεων σε ιατρούς και οδοντιάτρους οι οποίοι αναγράφουν ναρκωτικά σε απλές συνταγές και όχι στις ειδικές για το σκοπό αυτό, καθώς και στους φαρμακοποιούς που πωλούν ναρκωτικά με απλές και όχι με ειδικές συνταγές καθώς και άλλες παραβάσεις σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία
 • Η διαβίβαση στο Υπουργείο Υγείας των αιτημάτων για την αγορά και την επιστροφή ναρκωτικών φαρμάκων του Κρατικού Μονοπωλίου του Γενικού Νομαρχιακού Νοσοκομείου Βόλου, Καρδίτσας Τρικάλων και λοιπών Υγειονομικών Μονάδων των Περιφερειακών Ενοτήτων, ο έλεγχος αυτών, καθώς και η υποβολή των τριμηνιαίων καταστάσεων ναρκωτικών του Κρατικού Μονοπωλίου που διατίθενται από το Γενικό Νομαρχιακό Νοσοκομείο Βόλου, Καρδίτσας, Τρικάλων, και λοιπών Υγειονομικών Μονάδων των Περιφερειακών Ενοτήτων, αντίστοιχα
 • Η τήρηση Μητρώου ασκουμένων φοιτητών, πτυχιούχων της Φαρμακευτικής και μαθητευόμενων Βοηθών Φαρμακείου (παρακολούθηση της πρακτικής, σφράγισμα και θεώρηση των τετραδίων πρακτικής τους άσκησης, επικύρωση ένορκης βεβαίωσης φαρμακοποιού περί πρακτικής άσκησης)
 • Η διαβίβαση των δικαιολογητικών των ασκουμένων φοιτητών Φαρμακευτικής, των πτυχιούχων Φαρμακοποιών καθώς και των μαθητευόμενων Βοηθών Φαρμακείου, για την συμμετοχή τους σε εξετάσεις
 • Η έκδοση άδειας άσκησης επαγγέλματος Φαρμακοποιού
 • Η έκδοση άδειας άσκησης επαγγέλματος βοηθού Φαρμακείου
 • Κάθε μεταβολή λειτουργίας των φαρμακείων, (Η έκδοση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας, μεταφοράς, συστέγασης, αποσυστέγασης, και ανάκλησης), καθώς και ο έλεγχος της καλής λειτουργίας τους και η παρακολούθηση του βοηθητικού προσωπικού.
 • Απόφαση απαλλαγής φαρμακοποιών από εφημερίες.
 • Η χορήγηση βεβαιώσεων μεταβολών των Φαρμακείων
 • Η τήρηση αρχείου φακέλων Φαρμακοποιών, Φαρμακείων και Βοηθών Φαρμακείου Αρχεία εγγράφων των ετήσιων καταστάσεων ναρκωτικών του Κρατικού Μονοπωλίου που διατίθενται από τα ιδιωτικά Φαρμακεία
 • Σφράγισμα και Θεώρηση όλων των βιβλίων που υποχρεούνται να κατέχουν οι Φαρμακοποιοί στα Φαρμακεία τους, βάσει του άρθρου 3 του Π.Δ. 312/1992 (ΦΕΚ 157/Α΄/ 16-09-1992) Η σύνταξη τριμηνιαίων στατιστικών πινάκων των αδειών άσκησης επαγγέλματος Φαρμακοποιών, Ιατρών και Οδοντιάτρων
 • Η σύνταξη τριμηνιαίων στατιστικών πινάκων για τον αριθμό των φαρμακείων που λειτουργούν.
 • Ο έλεγχος γνησιότητας δικαιολογητικών (τίτλων σπουδών κ.λ.π.) που κατατίθενται στο Τμήμα. Στο Τμήμα ασκούνται, επιπροσθέτως, οι εξής αρμοδιότητες:
 • Η χορήγηση άδειας άσκησης Ιατρικών και Παραϊατρικών επαγγελμάτων καθώς και η διαδικασία για την ανάκλησή των, ήτοι: έκδοση άδειας άσκησης επαγγέλματος Ιατρού, Οδοντιάτρου, Ψυχολόγου, Νοσηλευτή, Βοηθού Νοσηλευτή, Μαίας, Επόπτη Δημόσιας Υγείας, Επισκέπτη Υγείας, Οπτικού-Οπτομέτρη, Φυσικοθεραπευτή, Εργοθεραπευτή, Λογοθεραπευτή, Οδοντοτεχνίτη, Τεχνολόγου Ραδιολόγου-Ακτινολόγου, Τεχνολόγου Ιατρικών Εργαστηρίων, Διασώστη-Πληρώματος Ασθενοφόρου, Αισθητικού, Διαιτολόγου, Ειδικού προσθετικών και ορθωτικών κατασκευών και λοιπών μέσων αποκατάστασης, Φυσικού Νοσοκομείου εκτός της περιοχής των ιοντιζουσών ακτινοβολιών, Φυσικού Νοσοκομείου – Ακτινοφυσικού Ιατρικής εντός της περιοχής ιοντιζουσών ακτινοβολιών.
 • Η τήρηση σειράς προτεραιότητας, η παραλαβή και η αποστολή δικαιολογητικών για την τοποθέτηση ιατρού σε θέση ειδίκευσης, στο Νοσοκομείο ευθύνης της εκάστου Περιφερειακής Ενότητας.
 • Η διενέργεια κληρώσεων για την πλήρωση θέσεων ειδικευομένων ιατρών σε νεοδημιουργηθέντα τμήματα κλινικών.
 • Η χορήγηση βεβαιώσεων στους ιατρούς που είναι εγγεγραμμένοι στις λίστες αναμονής προς ενημέρωση τους για παράταση της θητείας στα νοσοκομεία ή στα αγροτικά ιατρεία της Περιφέρειας.
 • Η χορήγηση τίτλου ιατρικής ειδικότητας.
 • Η έκδοση αδειών σκοπιμότητας για την εγκατάσταση συστημάτων ιοντιζουσών και μη ιοντιζουσών ακτινοβολιών και οποιαδήποτε διοικητική πράξη και ενέργεια αφορά τα Ακτινολογικά Εργαστήρια κατηγορίας Χ-1, Χ-2, Χ-3 και τα εργαστήρια Πυρηνικής Ιατρικής, κατηγορίας Α-1, Α-2, Α-3.
 • Η έκδοση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας & χορήγηση βεβαίωσης καλής λειτουργίας Ιδιωτικών Κλινικών και ο έλεγχος αυτών. Χορήγηση αδειών ίδρυσης και λειτουργίας Μονάδων Ψυχικής Υγείας.
 • Η μέριμνα της υπαγωγής των ιδιωτικών κλινικών σε πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (ΠΠΔ),με τον ορισμό αρμοδίου υπαλλήλου της Δ/σης Περιβάλλοντος για την έγκριση της αδειοδότησης λόγω της συνάφειας του αντικειμένου με περιβαλλοντικούς όρους.
 • Η έκδοση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας & χορήγηση βεβαίωσης καλής λειτουργίας Μονάδων Χρόνιας Αιμοκάθαρσης.
 • Η έγκριση τροποποίησης (αύξησης κλινών) – επέκταση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας υγειονομικών μονάδων & Μονάδων Ημερήσιας Νοσηλείας.
 • Η χορήγηση άδειας λειτουργίας και ο έλεγχος Μονάδων Αδυνατίσματος και Διαιτολογικών Γραφείων, Εργαστήριων Φυσικοθεραπείας, Οδοντοτεχνικών Εργαστηρίων, Καταστημάτων Οπτικών Ειδών και Τμημάτων Φακών Επαφής & Εργαστηρίων Αισθητικής.
 • Η χορήγηση Πιστοποιητικού στους Ιατρούς, Οδοντιάτρους και σε όλα τα Παραϊατρικά επαγγέλματα για άσκηση επαγγέλματος σε χώρα της Eυρωπαϊκής Ένωσης.
 • Η χορήγηση βεβαιώσεων προϋπηρεσίας Ιατρών – Νοσηλευτών – Μαιών και λοιπών ιατρικών και παραϊατρικών επαγγελμάτων, η έκδοση πιστοποιητικών υφιστάμενης επαγγελματικής κατάστασης καθώς και παντός είδους βεβαιώσεων που προκύπτουν από τα τηρούμενα στο Τμήμα αρχεία, σχετικά με τη θητεία σε Αγροτικά ιατρεία, λίστα αναμονής για ειδίκευση, χρόνου ειδίκευσης για την απόκτηση τίτλου ειδικότητας κ.λπ.
 • Η εποπτεία ιατρικών, οδοντιατρικών, φαρμακευτικών συλλόγων.
 • Η διαχείριση ενστάσεων στην περίπτωση που ο ιατρός –οδοντιατρικούς σύλλογος δεν χορηγεί άδεια λειτουργίας σε ιατρεία-οδοντιατρεία- πολυιατρεία – πολυοδοντιατρεία.
Νασιώκας Απόστολος, Προϊστάμενος Τμήματος, Τηλ.: 24413 50105

Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας ΠΕ Λάρισας

Η Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας ασκεί, ιδίως, αρμοδιότητες προνοιακού χαρακτήρα, αρμοδιότητες με σκοπό τη διαφύλαξη και βελτίωση της Δημόσιας Υγείας και της ευεξίας του πληθυσμού, καθώς και του περιβάλλοντος, σε επίπεδο Περιφερειακής Ενότητας.

Φωτεινή Περώνη, Προϊσταμένη Διεύθυνσης
Email: dimyg.kmer.lar@thessaly.gov.gr, Τηλ:2413 506474
Γραφείο Γραμματείας, Tηλ.: 2413 506482

Η Διεύθυνση αποτελείται από τα παρακάτω τμήματα:

Στο Τμήμα Περιβαλλοντικής Υγιεινής, Υγειονομικού Ελέγχου και Δημόσιας Υγείας υπάγονται, ιδίως, οι ακόλουθες αρμοδιότητες:

 • Η εξασφάλιση της δημόσιας υγείας με τον υγειονομικό έλεγχο ,με την εφαρμογή της υγειονομικής νομοθεσίας καθώς και την επιβολή κυρώσεων
 • Η έκδοση τοπικών υγειονομικών διατάξεων.
 • Η λήψη μέτρων σε θέματα δημόσιας υγιεινής.
 • Ο υγειονομικός έλεγχος των επιχειρήσεων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος, των Επιχειρήσεων παροχής Υπηρεσιών κατά την υποβολή γνωστοποιήσεων, καθώς και κάθε είδους επιχειρήσεων, που από την λειτουργία τους, επηρεάζεται η Δημόσια Υγεία, τακτικά ή έκτακτα ή κατόπιν καταγγελίας.
 • Η εξασφάλιση της υγιεινής του περιβάλλοντος με την έκδοση γνωματεύσεων για άδεια διάθεσης αποβλήτων, διά της πραγματοποίησης ηχομετρήσεων, ελέγχου ύδρευσης, λήψης μέτρων σε θέματα υγιεινής περιβάλλοντος σε επίπεδο περιφερειακής ενότητας.
 • Η εφαρμογή νομοθεσίας περί απαγόρευσης του καπνίσματος.
 • Η χορήγηση βεβαιώσεων καταλληλότητας κινητών καντινών και στάσιμων πωλητών
 • Η χορήγηση βεβαιώσεων καταλληλότητας σε οχήματα μεταφοράς τροφίμων, ποτών
 • Η χορήγηση άδειας πώλησης τροφίμων σε περίπτερα αναπήρων.
 • Ο υγειονομικός έλεγχος των εγκαταστάσεων των σχολικών μονάδων και η παρακολούθηση εφαρμογής των οδηγιών στα κυλικεία, στις καντίνες (σταθερές), στους χώρους εστίασης εντός σχολείων καθώς και ο κατάλογος των επιτρεπομένων προϊόντων.
 • Ο υγειονομικός έλεγχος ανθυγιεινών εστιών σε περίπτωση καταγγελιών και η παροχή οδηγιών για εξυγίανση
 • Ο ετήσιος έλεγχος που διενεργείται για την ΠΣΕΑ με συμμετοχή Επόπτη Υγείας σε όλα τα ανεξάρτητα Ιδρύματα της Περιφέρειας.
 • Ο έλεγχος και οι δειγματοληψίες τροφίμων.
 • Ο έλεγχος των πλοίων από υγειονομικής πλευράς και η χορήγηση ανάλογων πιστοποιητικών (απαλλαγής μυοκτονίας),σύμφωνα με τον Διεθνή Υγειονομικό κανονισμό.
 • Η έκδοσή βεβαιώσεων καταλληλόλητας δεξαμενών υδροφόρων πλοίων
 • Ο καθορισμός εγκατάστασης νομάδων.
 • Ο συντονισμός, η εποπτεία και η εφαρμογή προγραμμάτων καταπολέμησης κουνουπιών, μυοκτονιών, απολυμάνσεων, εντομοκτονιών, καθώς και η λήψη μέτρων έναντι επιδημίας ελονοσίας
 • Ο έλεγχος σε πτηνοτροφικές ή κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις καθώς και στα σφαγεία και σε άλλες παρόμοιες επιχειρήσεις.
 • Ο έλεγχος ηχομόνωσης των Κέντρων Διασκέδασης με τη διενέργεια ηχομετρήσεων.
 • Ο εποπτικός έλεγχος και η παρακολούθηση της ποιότητας του πόσιμου νερού –(διενέργεια δειγματοληψιών).
 • Ο έλεγχος των συστημάτων ύδρευσης και αποχέτευσης ξενοδοχειακών μονάδων, κάμπινγκ, κατασκηνώσεων.
 • Ο υγειονομικός έλεγχος εγκαταστάσεων εμφιάλωσης νερού, έλεγχος ποιότητας νερού προς εμφιάλωση, καθώς και δειγματοληψία εμφιαλωμένων νερών από το εμπόριο.
 • Η παροχή απόψεων για την αξιολόγηση μελετών επεξεργασίας υγρών αποβλήτων και λυμάτων.
 • Ο έλεγχος νεκροταφείων, καθώς επίσης και οι απολυμάνεις οστών και η χορήγηση βεβαίωσης για μεταφορά αυτών σε όλη την επικράτεια.
 • Η συμμετοχή σε επιτροπές για παροχή απόψεων: μέτρησης θορύβου από μηχανολογικό εξοπλισμό, σταυλικών εγκαταστάσεων ,σχολικών κτηρίων, βρεφονηπιακών σταθμών, ιδιωτικών και δημόσιων, κέντρων διασκεδάσεων, θεάτρων και κινηματόγραφων ,κέντρων δημιουργικής απασχόλησης παιδιών, γυμναστήριων, ιδιωτικών σταθμών εκμάθησης αθλημάτων, σχολές χορού, μουσικές σχολές, λαϊκών αγορών και στο κλιμάκιο ελέγχου περιβάλλοντος (ΚΕΠΕ)
 • Ο υγειονομικός έλεγχος στα Σωφρονιστικά καταστήματα (Φυλακές).
 • Η συνεργασία με το ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ. στα πλαίσια διερεύνησης κρουσμάτων νόσου Λεγεωνάριων (δειγματοληψία νερού, έλεγχος καταλληλότητας των εγκαταστάσεων ύδρευσης και κλιματισμού).
 • Ο έλεγχος καταλληλότητας ακτών κολύμβησης ως προς την ποιότητα του θαλασσινού νερού. Δειγματοληψίες θαλασσινού νερού και έκδοση κανονιστικών πράξεων.
 • Ο έλεγχος και έκδοση (από Ιατρό της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και Κοιν. Μέριμνας) πιστοποιητικού υγείας εργαζομένων στις επιχειρήσεις υγειονομικού ελέγχου.
 • Η καταγραφή, αποστολή, διεκπεραίωση, αρχειοθέτηση στοιχείων συγκεντρωτικών καταστάσεων (στατιστικά).
 • Ο έλεγχος των κολυμβητικών δεξαμενών για την εφαρμογή των υγειονομικών διατάξεων που αφορούν την λειτουργία, την ποιότητα του νερού ,την ασφάλεια των λουόμενων.
 • Η χορήγηση βεβαιώσεων υγειονομικής καταλληλότητας στις επιχειρήσεις υγειονομικού ενδιαφέροντος αμιγώς internet, παιδότοπων και κέντρων διασκέδασης για την χορήγηση αδειών ίδρυσης και λειτουργίας από την αρμόδια υπηρεσία.
 • Ο έλεγχος των μέσων συλλογής και αποκομιδής των απορριμμάτων, καθώς και των χώρων φύλαξης αυτών.
 • Η έκδοση αποφάσεων Περιφερειάρχη περί καθορισμού αποδέκτη εγκαταστάσεων λυμάτων αμιγώς αστικού χαρακτήρα.

Τσαρτσάλης Απόστολος, Προϊστάμενος Τμήματος, Τηλ.: 2413 506114
Βλιώρα Ευανθία, Τηλ.: 2413506477
Καλαθά Ειρήνη, Τηλ.: 2413506477
Καλαμπαλίκη Γεωργία, Τηλ.: 2413506477
Καραγιάννη Γραμματούλα, Τηλ.: 2413506479
Καραγιάννης Κωνσταντίνος, Τηλ.: 2413506478
Κουτσιμάνης Μιχαήλ, Τηλ.: 2413506478
Τσιάνα Αποστολία, Τηλ.: 2413506479

Στο Τμήμα Κοινωνικής Αλληλεγγύης, υπάγονται, ιδίως, οι ακόλουθες αρμοδιότητες:

 • Διατροφικό επίδομα νεφροπαθών και τήρηση μητρώου
 • Υποστηρικτική – Συμβουλευτική σε ευπαθείς ομάδες πληθυσμού πχ. Νεφροπαθείς και άλλες κατηγορίες ΑΜΕΑ και εκδιδόμενων γυναικών και αγάμων μητέρων
 • Χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας και εποπτεία Κέντρου Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ και ΚΔΑΠ – ΑΜΕΑ), Μονάδα Φροντίδας Ηλικιωμένων (ΜΦΗ), Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων (ΚΗΦΗ)
 • Θέματα σχετικά με τους πιστοποιημένους φορείς Κοινωνικής Φροντίδας Ιδιωτικού Τομέα Μη Κερδοσκοπικού χαρακτήρα και το Εθνικό και Περιφερειακό μητρώο Εθελοντικών μη Κυβερνητικών Οργανώσεων
 • Θεώρηση και έκδοση δελτίου μετακίνησης πολιτικού αναπήρου (ΑΜΕΑ) χειρόγραφα και ηλεκτρονικά Χορήγηση και ανάκληση της άδειας άσκησης επαγγέλματος κοινωνικού λειτουργού και της άδειας άσκησης ελεύθερου επαγγέλματος του κοινωνικού λειτουργού σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και την τήρηση σχετικού μητρώου με διαρκή ενημέρωση
 • Η χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας παιδικών εξοχών – Κατασκηνώσεις.

Χρόνη Βασιλική, Προϊστάμενη Τμήματος, Τηλ.: 2413 506248
Αντωνούλη Αικατερίνη, Τηλ.: 2413 506473
Δίρβα Βάγια, Τηλ.: 2413 506362
Δραγατσίκης Κωνσταντίνος, Τηλ.: 2413 506468
Μπότου Γεωργία, Τηλ.: 2413 506271

Στο Τμήμα Φαρμάκων και Φαρμακείων – Επαγγελμάτων Υγείας υπάγονται, ιδίως, οι ακόλουθες αρμοδιότητες:

 • Η έκδοση αποφάσεων χορήγησης ναρκωτικών σε καρκινοπαθείς
 • Η θεώρηση συνταγολογίων ναρκωτικών των ιδιωτών ιατρών, των Γενικών Νομαρχιακών Νοσοκομείων Βόλου, Καρδίτσας και Τρικάλων, των Κέντρων Υγείας, των Ιδιωτικών κλινικών και λοιπών Υγειονομικών Μονάδων
 • Η παρακολούθηση κίνησης ναρκωτικών και λοιπών φαρμάκων των φαρμακείων και των νοσηλευτικών ιδρυμάτων
 • Επιβολή κυρώσεων σε ιατρούς και οδοντιάτρους οι οποίοι αναγράφουν ναρκωτικά σε απλές συνταγές και όχι στις ειδικές για το σκοπό αυτό, καθώς και στους φαρμακοποιούς που πωλούν ναρκωτικά με απλές και όχι με ειδικές συνταγές καθώς και άλλες παραβάσεις σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία
 • Η διαβίβαση στο Υπουργείο Υγείας των αιτημάτων για την αγορά και την επιστροφή ναρκωτικών φαρμάκων του Κρατικού Μονοπωλίου του Γενικού Νομαρχιακού Νοσοκομείου Βόλου, Καρδίτσας Τρικάλων και λοιπών Υγειονομικών Μονάδων των Περιφερειακών Ενοτήτων, ο έλεγχος αυτών, καθώς και η υποβολή των τριμηνιαίων καταστάσεων ναρκωτικών του Κρατικού Μονοπωλίου που διατίθενται από το Γενικό Νομαρχιακό Νοσοκομείο Βόλου, Καρδίτσας, Τρικάλων, και λοιπών Υγειονομικών Μονάδων των Περιφερειακών Ενοτήτων, αντίστοιχα
 • Η τήρηση Μητρώου ασκουμένων φοιτητών, πτυχιούχων της Φαρμακευτικής και μαθητευόμενων Βοηθών Φαρμακείου (παρακολούθηση της πρακτικής, σφράγισμα και θεώρηση των τετραδίων πρακτικής τους άσκησης, επικύρωση ένορκης βεβαίωσης φαρμακοποιού περί πρακτικής άσκησης)
 • Η διαβίβαση των δικαιολογητικών των ασκουμένων φοιτητών Φαρμακευτικής, των πτυχιούχων Φαρμακοποιών καθώς και των μαθητευόμενων Βοηθών Φαρμακείου, για την συμμετοχή τους σε εξετάσεις
 • Η έκδοση άδειας άσκησης επαγγέλματος Φαρμακοποιού
 • Η έκδοση άδειας άσκησης επαγγέλματος βοηθού Φαρμακείου
 • Κάθε μεταβολή λειτουργίας των φαρμακείων, (Η έκδοση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας, μεταφοράς, συστέγασης, αποσυστέγασης, και ανάκλησης), καθώς και ο έλεγχος της καλής λειτουργίας τους και η παρακολούθηση του βοηθητικού προσωπικού. Απόφαση απαλλαγής φαρμακοποιών από εφημερίες.
 • Η χορήγηση βεβαιώσεων μεταβολών των Φαρμακείων
 • Η τήρηση αρχείου φακέλων Φαρμακοποιών, Φαρμακείων και Βοηθών Φαρμακείου Αρχεία εγγράφων των ετήσιων καταστάσεων ναρκωτικών του Κρατικού Μονοπωλίου που διατίθενται από τα ιδιωτικά Φαρμακεία
 • Σφράγισμα και Θεώρηση όλων των βιβλίων που υποχρεούνται να κατέχουν οι Φαρμακοποιοί στα Φαρμακεία τους, βάσει του άρθρου 3 του Π.Δ. 312/1992 (ΦΕΚ 157/Α΄/ 16-09-1992)
 • Η σύνταξη τριμηνιαίων στατιστικών πινάκων των αδειών άσκησης επαγγέλματος Φαρμακοποιών, Ιατρών και Οδοντιάτρων
 • Η σύνταξη τριμηνιαίων στατιστικών πινάκων για τον αριθμό των φαρμακείων που λειτουργούν.
 • Ο έλεγχος γνησιότητας δικαιολογητικών (τίτλων σπουδών κ.λ.π.) που κατατίθενται στο Τμήμα.

Ζέρβα Φανή, Προϊστάμενη Τμήματος, Τηλ.: 2413506277
Λιανού Αναστασία, Τηλ.: 2413506278
Παππά Ειρήνη, Τηλ.: 2413506277

Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας ΠΕ Μαγνησίας και ΠΕ Σποράδων

Η Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας ασκεί, ιδίως, αρμοδιότητες προνοιακού χαρακτήρα, αρμοδιότητες με σκοπό τη διαφύλαξη και βελτίωση της Δημόσιας Υγείας και της ευεξίας του πληθυσμού, καθώς και του περιβάλλοντος, σε επίπεδο Περιφερειακής Ενότητας.

Χρυσούλα Κολημήτρα, Προϊστάμενη Διεύθυνσης, Τηλ: 24213 52620
Email: dimyg.kmer.magn@thessaly.gov.gr, Τηλ: 24213 52619

Η Διεύθυνση αποτελείται από τα παρακάτω τμήματα:

Στο Τμήμα Περιβαλλοντικής Υγιεινής, Υγειονομικού Ελέγχου και Δημόσιας Υγείας υπάγονται, ιδίως, οι ακόλουθες αρμοδιότητες:

 • Η εξασφάλιση της δημόσιας υγείας με τον υγειονομικό έλεγχο ,με την εφαρμογή της υγειονομικής νομοθεσίας καθώς και την επιβολή κυρώσεων
 • Η έκδοση τοπικών υγειονομικών διατάξεων.
 • Η λήψη μέτρων σε θέματα δημόσιας υγιεινής.
 • Ο υγειονομικός έλεγχος των επιχειρήσεων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος, των Επιχειρήσεων παροχής Υπηρεσιών κατά την υποβολή γνωστοποιήσεων, καθώς και κάθε είδους επιχειρήσεων, που από την λειτουργία τους, επηρεάζεται η Δημόσια Υγεία, τακτικά ή έκτακτα ή κατόπιν καταγγελίας. 
 • Η εξασφάλιση της υγιεινής του περιβάλλοντος με την έκδοση γνωματεύσεων για άδεια διάθεσης αποβλήτων, διά της πραγματοποίησης ηχομετρήσεων, ελέγχου ύδρευσης, λήψης μέτρων σε θέματα υγιεινής περιβάλλοντος σε επίπεδο περιφερειακής ενότητας. 
 • Η εφαρμογή νομοθεσίας περί απαγόρευσης του καπνίσματος. 
 • Η χορήγηση βεβαιώσεων καταλληλότητας κινητών καντινών και στάσιμων πωλητών Η χορήγηση βεβαιώσεων καταλληλότητας σε οχήματα μεταφοράς τροφίμων, ποτών Η χορήγηση άδειας πώλησης τροφίμων σε περίπτερα αναπήρων. Ο υγειονομικός έλεγχος των εγκαταστάσεων των σχολικών μονάδων και η παρακολούθηση εφαρμογής των οδηγιών στα κυλικεία, στις καντίνες (σταθερές), στους χώρους εστίασης εντός σχολείων καθώς και ο κατάλογος των επιτρεπομένων προϊόντων. 
 • Ο υγειονομικός έλεγχος ανθυγιεινών εστιών σε περίπτωση καταγγελιών και η παροχή οδηγιών για εξυγίανση Ο ετήσιος έλεγχος που διενεργείται για την ΠΣΕΑ με συμμετοχή Επόπτη Υγείας σε όλα τα ανεξάρτητα Ιδρύματα της Περιφέρειας. 
 • Ο έλεγχος και οι δειγματοληψίες τροφίμων. Ο έλεγχος των πλοίων από υγειονομικής πλευράς και η χορήγηση ανάλογων πιστοποιητικών (απαλλαγής μυοκτονίας),σύμφωνα με τον Διεθνή Υγειονομικό κανονισμό. 
 • Η έκδοσή βεβαιώσεων καταλληλόλητας δεξαμενών υδροφόρων πλοίων 
 • Ο καθορισμός εγκατάστασης νομάδων. Ο συντονισμός, η εποπτεία και η εφαρμογή προγραμμάτων καταπολέμησης κουνουπιών, μυοκτονιών, απολυμάνσεων, εντομοκτονιών, καθώς και η λήψη μέτρων έναντι επιδημίας ελονοσίας 
 • Ο έλεγχος σε πτηνοτροφικές ή κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις καθώς και στα σφαγεία και σε άλλες παρόμοιες επιχειρήσεις . 
 • Ο έλεγχος ηχομόνωσης των Κέντρων Διασκέδασης με τη διενέργεια ηχομετρήσεων. 
 • Ο εποπτικός έλεγχος και η παρακολούθηση της ποιότητας του πόσιμου νερού –(διενέργεια δειγματοληψιών). Ο έλεγχος των συστημάτων ύδρευσης και αποχέτευσης ξενοδοχειακών μονάδων, κάμπινγκ, κατασκηνώσεων. 
 • Ο υγειονομικός έλεγχος εγκαταστάσεων εμφιάλωσης νερού, έλεγχος ποιότητας νερού προς εμφιάλωση, καθώς και δειγματοληψία εμφιαλωμένων νερών από το εμπόριο. 
 • Η παροχή απόψεων για την αξιολόγηση μελετών επεξεργασίας υγρών αποβλήτων και λυμάτων. 
 • Ο έλεγχος νεκροταφείων, καθώς επίσης και οι απολυμάνεις οστών και η χορήγηση βεβαίωσης για μεταφορά αυτών σε όλη την επικράτεια. 
 • Η συμμετοχή σε επιτροπές για παροχή απόψεων: μέτρησης θορύβου από μηχανολογικό εξοπλισμό, σταυλικών εγκαταστάσεων ,σχολικών κτηρίων, βρεφονηπιακών σταθμών, ιδιωτικών και δημόσιων, κέντρων διασκεδάσεων, θεάτρων και κινηματόγραφων ,κέντρων δημιουργικής απασχόλησης παιδιών, γυμναστήριων, ιδιωτικών σταθμών εκμάθησης αθλημάτων, σχολές χορού, μουσικές σχολές, λαϊκών αγορών και στο κλιμάκιο ελέγχου περιβάλλοντος (ΚΕΠΕ) 
 • Ο υγειονομικός έλεγχος στα Σωφρονιστικά καταστήματα (Φυλακές). 
 • Η συνεργασία με το ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ. στα πλαίσια διερεύνησης κρουσμάτων νόσου Λεγεωνάριων (δειγματοληψία νερού, έλεγχος καταλληλότητας των εγκαταστάσεων ύδρευσης και κλιματισμού). 
 • Ο έλεγχος καταλληλότητας ακτών κολύμβησης ως προς την ποιότητα του θαλασσινού νερού. 
 • Δειγματοληψίες θαλασσινού νερού και έκδοση κανονιστικών πράξεων. 
 • Ο έλεγχος και έκδοση (από Ιατρό της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και Κοιν. Μέριμνας) πιστοποιητικού υγείας εργαζομένων στις επιχειρήσεις υγειονομικού ελέγχου. 
 • Η καταγραφή, αποστολή, διεκπεραίωση, αρχειοθέτηση στοιχείων συγκεντρωτικών καταστάσεων (στατιστικά). 
 • Ο έλεγχος των κολυμβητικών δεξαμενών για την εφαρμογή των υγειονομικών διατάξεων που αφορούν την λειτουργία, την ποιότητα του νερού ,την ασφάλεια των λουόμενων. 
 • Η χορήγηση βεβαιώσεων υγειονομικής καταλληλότητας στις επιχειρήσεις υγειονομικού ενδιαφέροντος αμιγώς internet, παιδότοπων και κέντρων διασκέδασης για την χορήγηση αδειών ίδρυσης και λειτουργίας από την αρμόδια υπηρεσία. 
 • Ο έλεγχος των μέσων συλλογής και αποκομιδής των απορριμμάτων, καθώς και των χώρων φύλαξης αυτών. 
 • Η έκδοση αποφάσεων Περιφερειάρχη περί καθορισμού αποδέκτη εγκαταστάσεων λυμάτων αμιγώς αστικού χαρακτήρα.

Τηλέφωνα Τμήματος:
Ελευθεριάδου Δέσποινα, Τηλ.: 24213 52612
Ιλαρίδου Τιμοθέα, Τηλ.: 24213 52616
Καργαδούρος Χρήστος, Τηλ.: 24213 52611
Κασούμη Σταυρούλα, Τηλ.: 24213 52614
Παπαδούλης Ιωάννης, Τηλ.: 24213 52615
Τασιάκου Ιωάννα, Τηλ.: 24213 52613

Στο Τμήμα Κοινωνικής Αλληλεγγύης, υπάγονται, ιδίως, οι ακόλουθες αρμοδιότητες: 

 • Χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας και εποπτεία Κέντρου Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ και ΚΔΑΠ – ΑΜΕΑ), Μονάδα Φροντίδας Ηλικιωμένων (ΜΦΗ), Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων (ΚΗΦΗ)
 • Θέματα σχετικά με τους πιστοποιημένους φορείς Κοινωνικής Φροντίδας Ιδιωτικού Τομέα Μη Κερδοσκοπικού χαρακτήρα και το Εθνικό και Περιφερειακό μητρώο Εθελοντικών μη Κυβερνητικών Οργανώσεων
 • Θεώρηση και έκδοση δελτίου μετακίνησης πολιτικού αναπήρου (ΑΜΕΑ) χειρόγραφα και ηλεκτρονικά Χορήγηση και ανάκληση της άδειας άσκησης επαγγέλματος κοινωνικού λειτουργού και της άδειας άσκησης ελεύθερου επαγγέλματος του κοινωνικού λειτουργού σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και την τήρηση σχετικού μητρώου με διαρκή ενημέρωση
 • Η χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας παιδικών εξοχών – Κατασκηνώσεις.

Στο Τμήμα ασκούν, επιπροσθέτως, τις εξής αρμοδιότητες:

i. Διαφύλαξη και προάσπιση της δημόσιας υγείας, εφαρμογή προγραμμάτων ταξιδιωτικής ιατρικής ταξιδιωτικής ιατρικής.

ii. Πιστοποιητικό υγείας για άδεια ναυαγοσώστη. 

iii. Άσκηση αρμοδιοτήτων σχετικών με τον Κοινωνικό Σύμβουλο, κατ’ εφαρμογή της παρ. 4 του άρθρου 1 του ν.2345/1995(Α΄213), όπως ισχύει, καθώς και αρμοδιοτήτων ελέγχου του ιδρύματος ή της Μονάδας Φροντίδας Ηλικιωμένων (Μ.Φ.Η.) και των φορέων παιδικής προστασίας, περιλαμβανομένης της σύνταξης σχετικών εκθέσεων και διατύπωσης αντίστοιχων προτάσεων.

iv. Χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας και εποπτεία των Κέντρων Αποθεραπείας-Αποκατάστασης και Υποστηριζόμενης Διαβίωσης (ΣΥΔ). 

v. Παραλαβή αιτήσεων για το θεσμό Δικαστικού συμπαραστάτη. 

vi. Χορήγηση πιστοποιητικού άσκησης επαγγέλματος Ιεροδούλων. 

vii. Άδεια εγκατάστασης οίκου ανοχής, έλεγχος ιεροδούλων με ιατρικές εξετάσεις, έλεγχος βιβλιαρίων και έκδοση άδειας για το υπηρετικό προσωπικό. 

viii. Ενημέρωση για την αντιμετώπιση των ασθενειών και οδηγίες για νοσήματα, για την κατανάλωση νερού και τροφίμων, για τις επιδημίες λοιμωδών νοσημάτων σε διάφορες χώρες, καθώς και για τη λήψη μέτρων για την πρόληψη λοιμωδών νοσημάτων και την επιδημιολογική τους επιτήρηση για την ανάπτυξη εκείνων των διαδικασιών, μέσω των οποίων τα άτομα γίνονται ικανά να αναπτύξουν τον έλεγχο πάνω στην υγεία τους και να τη βελτιώσουν. 

ix. Η διενέργεια εμβολιασμού βάσει της ταξιδιωτικής οδηγίας Κίτρινου πυρετού, Τύφου, Λύσσας, Ηπατίτιδας Β, Μηνιγγίτιδας, Διφθερίτιδας, Τετάνου Συνεργασία με το ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ. για τις δηλώσεις των λοιμωδών νοσημάτων σε επίπεδο νομού. Συμπλήρωση ειδικού εντύπου και αποστολή στο ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ. για περαιτέρω ενέργειες καθώς και οδηγίες για τα φάρμακα Ελονοσίας. 

x. Η διενέργεια εμβολιασμού σε ενήλικες, σε ευπαθείς ομάδες πληθυσμού (Ρομά). 

xi. Ο εμβολιασμός λύσσας σε άτομα με πιθανή έκθεση στον ιό, καθώς και η συμπλήρωση του δελτίου διερεύνησης περιστατικού με πιθανή έκθεση στον ιό της Λύσσας. 

xii. Ο σχεδιασμός και η εφαρμογή προγραμμάτων υγείας στα σχολεία και έλεγχος των εμβολίων των παιδιών, καθώς και συνεργασία με άλλους φορείς. 

xiii. Η συνεργασία με το αντιφυματικό, καθώς και το δερματολογικό ιατρείο του Νοσοκομείου για την προμήθεια mantoux και εμβολίων BCG για την εκτέλεση των προγραμμάτων στα σχολεία. 

xiv. Η διεξαγωγή κοινωνικών ερευνών και σύνταξη εκθέσεων για την ολοκλήρωση της διαδικασίας Υιοθεσιών εσωτερικού και εξωτερικού

xv. Οι κοινωνικές έρευνες των υιοθεσιών που αφορούν τόσο τους υποψήφιους θετούς γονείς όσο και τη φυσική μητέρα.

xvi. Η διεξαγωγή κοινωνικής εργασίας και κοινωνικής έρευνας που αφορά την αναζήτηση ριζών των υιοθετημένων παιδιών προς την φυσική μητέρα-οικογένεια.

xvii. Η διεξαγωγή κοινωνικών ερευνών για περιπτώσεις που αφορούν τον θεσμό της ανάδοχης μητέρας-οικογένειας.

xviii. Η διεξαγωγή κοινωνικών ερευνών και σύνταξη εκθέσεων σχετικές με εισαγωγές σε ιδρύματα.

xix. Η διεξαγωγή κοινωνικών ερευνών, κατόπιν αιτήματος άλλων υπηρεσιών και σύνταξη εκθέσεων προς ολοκλήρωση του φακέλου των υπό περίπτωση ατόμων.

xx. Η παροχή συμβουλευτικής και ψυχολογικής υποστήριξης σε περιπτώσεις ατόμων και οικογενειών που απευθύνονται στην υπηρεσία, καθώς και πληροφόρηση, ενημέρωση και παραπομπή στις αρμόδιες υπηρεσίες.

xxi. Η αρμοδιότητα εφαρμογής στεγαστικών προγραμμάτων και συγκεκριμένα, ο καθορισμός των όρων και της διαδικασίας παραχώρησης ακινήτων σε δικαιούχους, η έκδοση και ανάκληση παραχωρητηρίων, η ρύθμιση των δόσεων και η βεβαίωση των χρεών παλαιών και νέων προσφύγων, η νομιμοποίηση ανωμάλων αγοραπωλησιών και τα σχετικά με την ανταλλαγή και μεταβίβαση παραχωρηθέντων ακινήτων.

xxii. Η διενέργεια συμβουλευτικής, ψυχολογικής και κοινωνικής υποστήριξης των ευπαθών ομάδων.

xxiii. Η άσκηση αρμοδιοτήτων που αφορούν θέματα υιοθεσιών- διακρατικών υιοθεσιών σε θέματα που αφορούν την καταλληλότητα των θετών γονέων και σε συνεργασία με τους Κοινωνικούς Λειτουργούς οι οποίοι και ασχολούνται με την έκθεση της Υιοθεσίας και της αναδοχής.

xxiv. Η εφαρμογή προγραμμάτων προστασίας της μητέρας και των παιδιών προσχολικής ηλικίας.

xxv. Η Άσκηση Ψυχολογικής Έρευνας και Αξιολόγησης της δυναμικής της οικογένειας, της προσωπικότητας και συμπεριφοράς του ανθρώπου σύμφωνα με τις καθιερωμένες αρχές και μεθόδους της Επιστήμης της Ψυχολογίας για την αξιοποίηση και βελτίωσή τους

xxvi. Η ψυχοσυναισθηματική αξιολόγηση ευπαθών ομάδων πληθυσμού με στόχο την πρόληψη και την έγκαιρη παρέμβαση σε περιπτώσεις συναισθηματικών διαταραχών στην ανάπτυξη της προσωπικότητας, καθώς και ελλείψεων προσαρμογής στο οικογενειακό, επαγγελματικό και κοινωνικό περιβάλλον. Παραπομπή σε αρμόδιους φορείς.

xxvii. Η εκπόνηση μελετών, όπου τεκμηριωμένα απαιτείται, σχετικά με την συμπεριφορά του ανθρώπου και τις ψυχικές – διανοητικές λειτουργίες του ανθρώπινου οργανισμού με στόχο την πρόληψη και έγκαιρη παρέμβαση σε περιπτώσεις εκδήλωσης συναισθηματικών διαταραχών στην ανάπτυξη της προσωπικότητας καθώς και ελλείψεων προσαρμογής στο οικογενειακό, επαγγελματικό και κοινωνικό περιβάλλον.

xxviii. Η προαγωγή της ψυχικής υγείας του πληθυσμού με τη συμμετοχή και την εκπόνηση προγραμμάτων αγωγής ψυχικής υγείας στην ευρύτερη κοινότητα, και στα ιδρύματα εποπτείας, μέσω του θεσμού του Κοινωνικού Συμβούλου.

xxix. Η χορήγηση αδειών Ίδρυσης και Λειτουργίας Στέγης Υποστηριζόμενης Διαβίωσης Σ.Υ.Δ.

xxx. Η λειτουργία πλαισίου πρακτικής άσκησης φοιτητών Κοινωνικής Εργασίας και Ψυχολογίας.

xxxi. Η διάθεση Βιβλιαρίων Υγείας του Παιδιού σε φορείς και ιδιώτες.

xxxii. Η συνεργασία κατόπιν εισαγγελικής εντολής ή καταγγελίας για κοινωνικό περιστατικό με αλλά Τμήματα

xxxiii Η χορήγηση αδειών διενέργειας εράνων, λαχειοφόρων και φιλανθρωπικών αγορών, καθώς και η έγκριση απολογισμού τους σε υπερτοπικό επίπεδο και εντός των ορίων της αντίστοιχης Περιφερειακής Ενότητας.

Νίκου Βασιλική, Προϊστάμενη Τμήματος, Τηλ.: 24213 52626
Αλιβάνιστου Κων/να-Σωτηρία, Τηλ.: 24213 52629
Θεοδοσίου Βασιλική-Ιωάννα, Τηλ.: 24213 52630
Τζιτζίδη Μαρία, Τηλ.: 24213 52624
Τσαμπίρα Παναγιώτα, Τηλ.: 24213 52631

 

Στο Τμήμα Φαρμάκων και Φαρμακείων – Επαγγελμάτων Υγείας υπάγονται, ιδίως, οι ακόλουθες αρμοδιότητες:

 • Η έκδοση αποφάσεων χορήγησης ναρκωτικών σε καρκινοπαθείς
 • Η θεώρηση συνταγολογίων ναρκωτικών των ιδιωτών ιατρών, των Γενικών Νομαρχιακών Νοσοκομείων Βόλου, Καρδίτσας και Τρικάλων, των Κέντρων Υγείας, των Ιδιωτικών κλινικών και λοιπών Υγειονομικών Μονάδων
 • Η παρακολούθηση κίνησης ναρκωτικών και λοιπών φαρμάκων των φαρμακείων και των νοσηλευτικών ιδρυμάτων
 • Επιβολή κυρώσεων σε ιατρούς και οδοντιάτρους οι οποίοι αναγράφουν ναρκωτικά σε απλές συνταγές και όχι στις ειδικές για το σκοπό αυτό, καθώς και στους φαρμακοποιούς που πωλούν ναρκωτικά με απλές και όχι με ειδικές συνταγές καθώς και άλλες παραβάσεις σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία
 • Η διαβίβαση στο Υπουργείο Υγείας των αιτημάτων για την αγορά και την επιστροφή ναρκωτικών φαρμάκων του Κρατικού Μονοπωλίου του Γενικού Νομαρχιακού Νοσοκομείου Βόλου, Καρδίτσας Τρικάλων και λοιπών Υγειονομικών Μονάδων των Περιφερειακών Ενοτήτων, ο έλεγχος αυτών, καθώς και η υποβολή των τριμηνιαίων καταστάσεων ναρκωτικών του Κρατικού Μονοπωλίου που διατίθενται από το Γενικό Νομαρχιακό Νοσοκομείο Βόλου, Καρδίτσας, Τρικάλων, και λοιπών Υγειονομικών Μονάδων των Περιφερειακών Ενοτήτων, αντίστοιχα
 • Η τήρηση Μητρώου ασκουμένων φοιτητών, πτυχιούχων της Φαρμακευτικής και μαθητευόμενων Βοηθών Φαρμακείου (παρακολούθηση της πρακτικής, σφράγισμα και θεώρηση των τετραδίων πρακτικής τους άσκησης, επικύρωση ένορκης βεβαίωσης φαρμακοποιού περί πρακτικής άσκησης)
 • Η διαβίβαση των δικαιολογητικών των ασκουμένων φοιτητών Φαρμακευτικής, των πτυχιούχων Φαρμακοποιών καθώς και των μαθητευόμενων Βοηθών Φαρμακείου, για την συμμετοχή τους σε εξετάσεις
 • Η έκδοση άδειας άσκησης επαγγέλματος Φαρμακοποιού
 • Η έκδοση άδειας άσκησης επαγγέλματος βοηθού Φαρμακείου Κάθε μεταβολή λειτουργίας των φαρμακείων, (Η έκδοση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας, μεταφοράς, συστέγασης, αποσυστέγασης, και ανάκλησης), καθώς και ο έλεγχος της καλής λειτουργίας τους και η παρακολούθηση του βοηθητικού προσωπικού. Απόφαση απαλλαγής φαρμακοποιών από εφημερίες.
 • Η χορήγηση βεβαιώσεων μεταβολών των Φαρμακείων
 • Η τήρηση αρχείου φακέλων Φαρμακοποιών, Φαρμακείων και Βοηθών Φαρμακείου Αρχεία εγγράφων των ετήσιων καταστάσεων ναρκωτικών του Κρατικού Μονοπωλίου που διατίθενται από τα ιδιωτικά Φαρμακεία
 • Σφράγισμα και Θεώρηση όλων των βιβλίων που υποχρεούνται να κατέχουν οι Φαρμακοποιοί στα Φαρμακεία τους, βάσει του άρθρου 3 του Π.Δ. 312/1992 (ΦΕΚ 157/Α΄/ 16-09-1992) Η σύνταξη τριμηνιαίων στατιστικών πινάκων των αδειών άσκησης επαγγέλματος Φαρμακοποιών, Ιατρών και Οδοντιάτρων
 • Η σύνταξη τριμηνιαίων στατιστικών πινάκων για τον αριθμό των φαρμακείων που λειτουργούν.
 • Ο έλεγχος γνησιότητας δικαιολογητικών (τίτλων σπουδών κ.λ.π.) που κατατίθενται στο Τμήμα.

Στο Τμήμα ασκούνται, επιπροσθέτως, οι εξής αρμοδιότητες:

 • Η χορήγηση άδειας άσκησης Ιατρικών και Παραϊατρικών επαγγελμάτων καθώς και η διαδικασία για την ανάκλησή των, ήτοι: έκδοση άδειας άσκησης επαγγέλματος Ιατρού, Οδοντιάτρου, Ψυχολόγου, Νοσηλευτή, Βοηθού Νοσηλευτή, Μαίας, Επόπτη Δημόσιας Υγείας, Επισκέπτη Υγείας, Οπτικού-Οπτομέτρη, Φυσικοθεραπευτή, Εργοθεραπευτή, Λογοθεραπευτή, Οδοντοτεχνίτη, Τεχνολόγου Ραδιολόγου-Ακτινολόγου, Τεχνολόγου Ιατρικών Εργαστηρίων, Διασώστη-Πληρώματος Ασθενοφόρου, Αισθητικού, Διαιτολόγου, Ειδικού προσθετικών και ορθωτικών κατασκευών και λοιπών μέσων αποκατάστασης, Φυσικού Νοσοκομείου εκτός της περιοχής των ιοντιζουσών ακτινοβολιών, Φυσικού Νοσοκομείου – Ακτινοφυσικού Ιατρικής εντός της περιοχής ιοντιζουσών ακτινοβολιών.
 • Η τήρηση σειράς προτεραιότητας, η παραλαβή και η αποστολή δικαιολογητικών για την τοποθέτηση ιατρού σε θέση ειδίκευσης, στο Νοσοκομείο ευθύνης της εκάστου Περιφερειακής Ενότητας.
 • Η διενέργεια κληρώσεων για την πλήρωση θέσεων ειδικευομένων ιατρών σε νεοδημιουργηθέντα τμήματα κλινικών.
 • Η χορήγηση βεβαιώσεων στους ιατρούς που είναι εγγεγραμμένοι στις λίστες αναμονής προς ενημέρωση τους για παράταση της θητείας στα νοσοκομεία ή στα αγροτικά ιατρεία της Περιφέρειας.
 • Η χορήγηση τίτλου ιατρικής ειδικότητας.
 • Η έκδοση αδειών σκοπιμότητας για την εγκατάσταση συστημάτων ιοντιζουσών και μη ιοντιζουσών ακτινοβολιών και οποιαδήποτε διοικητική πράξη και ενέργεια αφορά τα Ακτινολογικά Εργαστήρια κατηγορίας Χ-1, Χ-2, Χ-3 και τα εργαστήρια Πυρηνικής Ιατρικής, κατηγορίας Α-1, Α-2, Α-3.
 • Η έκδοση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας & χορήγηση βεβαίωσης καλής λειτουργίας Ιδιωτικών Κλινικών και ο έλεγχος αυτών. Χορήγηση αδειών ίδρυσης και λειτουργίας Μονάδων Ψυχικής Υγείας.
 • Η μέριμνα της υπαγωγής των ιδιωτικών κλινικών σε πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (ΠΠΔ),με τον ορισμό αρμοδίου υπαλλήλου της Δ/σης Περιβάλλοντος για την έγκριση της αδειοδότησης λόγω της συνάφειας του αντικειμένου με περιβαλλοντικούς όρους.
 • Η έκδοση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας & χορήγηση βεβαίωσης καλής λειτουργίας Μονάδων Χρόνιας Αιμοκάθαρσης.
 • Η έγκριση τροποποίησης (αύξησης κλινών) – επέκταση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας υγειονομικών μονάδων & Μονάδων Ημερήσιας Νοσηλείας.
 • Η χορήγηση άδειας λειτουργίας και ο έλεγχος Μονάδων Αδυνατίσματος και Διαιτολογικών Γραφείων, Εργαστήριων Φυσικοθεραπείας, Οδοντοτεχνικών Εργαστηρίων, Καταστημάτων Οπτικών Ειδών και Τμημάτων Φακών Επαφής & Εργαστηρίων Αισθητικής.
 • Η χορήγηση Πιστοποιητικού στους Ιατρούς, Οδοντιάτρους και σε όλα τα Παραϊατρικά επαγγέλματα για άσκηση επαγγέλματος σε χώρα της Eυρωπαϊκής Ένωσης.
 • Η χορήγηση βεβαιώσεων προϋπηρεσίας Ιατρών – Νοσηλευτών – Μαιών και λοιπών ιατρικών και παραϊατρικών επαγγελμάτων, η έκδοση πιστοποιητικών υφιστάμενης επαγγελματικής κατάστασης καθώς και παντός είδους βεβαιώσεων που προκύπτουν από τα τηρούμενα στο Τμήμα αρχεία, σχετικά με τη θητεία σε Αγροτικά ιατρεία, λίστα αναμονής για ειδίκευση, χρόνου ειδίκευσης για την απόκτηση τίτλου ειδικότητας κ.λπ.
 • Η εποπτεία ιατρικών, οδοντιατρικών, φαρμακευτικών συλλόγων.
 • Η διαχείριση ενστάσεων στην περίπτωση που ο ιατρός –οδοντιατρικούς σύλλογος δεν χορηγεί άδεια λειτουργίας σε ιατρεία-οδοντιατρεία- πολυιατρεία – πολυοδοντιατρεία.

Κοκκώνη Αποστολία, Προϊστάμενη Τμήματος, Τηλ.:2421352625
Κανελλοπούλου Άρια, Τηλ.:2421352623
Τσατσούλης Θεμιστοκλής, Τηλ.:2421352621

Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας ΠΕ Τρικάλων

Οι Διευθύνσεις Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας που συνιστώνται στην έδρα των Περιφερειακών Ενοτήτων Καρδίτσας, Λάρισας, Τρικάλων, Μαγνησίας και Σποράδων, ασκούν, ιδίως, αρμοδιότητες προνοιακού χαρακτήρα, αρμοδιότητες με σκοπό τη διαφύλαξη και βελτίωση της Δημόσιας Υγείας και της ευεξίας του πληθυσμού, καθώς και του περιβάλλοντος, σε επίπεδο Περιφερειακής Ενότητας.

Σωτήριος Νικολακάκος, Προϊστάμενος Διεύθυνσης, Τηλ: 24313 51547
Email: dimyg.kmer.trik@thessaly.gov.gr, Τηλ: 24313 11536

Η Διεύθυνση αποτελείται από τα παρακάτω τμήματα:

Στο Τμήμα Περιβαλλοντικής Υγιεινής, Υγειονομικού Ελέγχου και Δημόσιας Υγείας υπάγονται, ιδίως, οι ακόλουθες αρμοδιότητες:

 • Η εξασφάλιση της δημόσιας υγείας με τον υγειονομικό έλεγχο ,με την εφαρμογή της υγειονομικής νομοθεσίας καθώς και την επιβολή κυρώσεων
 • Η έκδοση τοπικών υγειονομικών διατάξεων.
 • Η λήψη μέτρων σε θέματα δημόσιας υγιεινής.
 • Ο υγειονομικός έλεγχος των επιχειρήσεων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος, των Επιχειρήσεων παροχής Υπηρεσιών κατά την υποβολή γνωστοποιήσεων, καθώς και κάθε είδους επιχειρήσεων, που από την λειτουργία τους, επηρεάζεται η Δημόσια Υγεία, τακτικά ή έκτακτα ή κατόπιν καταγγελίας.
 • Η εξασφάλιση της υγιεινής του περιβάλλοντος με την έκδοση γνωματεύσεων για άδεια διάθεσης αποβλήτων, διά της πραγματοποίησης ηχομετρήσεων, ελέγχου ύδρευσης, λήψης μέτρων σε θέματα υγιεινής περιβάλλοντος σε επίπεδο περιφερειακής ενότητας.
 • Η εφαρμογή νομοθεσίας περί απαγόρευσης του καπνίσματος.
 • Η χορήγηση βεβαιώσεων καταλληλότητας κινητών καντινών και στάσιμων πωλητών
 • Η χορήγηση βεβαιώσεων καταλληλότητας σε οχήματα μεταφοράς τροφίμων, ποτών
 • Η χορήγηση άδειας πώλησης τροφίμων σε περίπτερα αναπήρων.
 • Ο υγειονομικός έλεγχος των εγκαταστάσεων των σχολικών μονάδων και η παρακολούθηση εφαρμογής των οδηγιών στα κυλικεία, στις καντίνες (σταθερές), στους χώρους εστίασης εντός σχολείων καθώς και ο κατάλογος των επιτρεπομένων προϊόντων.
 • Ο υγειονομικός έλεγχος ανθυγιεινών εστιών σε περίπτωση καταγγελιών και η παροχή οδηγιών για εξυγίανση
 • Ο ετήσιος έλεγχος που διενεργείται για την ΠΣΕΑ με συμμετοχή Επόπτη Υγείας σε όλα τα ανεξάρτητα Ιδρύματα της Περιφέρειας.
 • Ο έλεγχος και οι δειγματοληψίες τροφίμων.
 • Ο έλεγχος των πλοίων από υγειονομικής πλευράς και η χορήγηση ανάλογων πιστοποιητικών (απαλλαγής μυοκτονίας),σύμφωνα με τον Διεθνή Υγειονομικό κανονισμό.
 • Η έκδοσή βεβαιώσεων καταλληλόλητας δεξαμενών υδροφόρων πλοίων
 • Ο καθορισμός εγκατάστασης νομάδων.
 • Ο συντονισμός, η εποπτεία και η εφαρμογή προγραμμάτων καταπολέμησης κουνουπιών, μυοκτονιών, απολυμάνσεων, εντομοκτονιών, καθώς και η λήψη μέτρων έναντι επιδημίας ελονοσίας
 • Ο έλεγχος σε πτηνοτροφικές ή κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις καθώς και στα σφαγεία και σε άλλες παρόμοιες επιχειρήσεις.
 • Ο έλεγχος ηχομόνωσης των Κέντρων Διασκέδασης με τη διενέργεια ηχομετρήσεων. Ο εποπτικός έλεγχος και η παρακολούθηση της ποιότητας του πόσιμου νερού –(διενέργεια δειγματοληψιών).
 • Ο έλεγχος των συστημάτων ύδρευσης και αποχέτευσης ξενοδοχειακών μονάδων, κάμπινγκ, κατασκηνώσεων.
 • Ο υγειονομικός έλεγχος εγκαταστάσεων εμφιάλωσης νερού, έλεγχος ποιότητας νερού προς εμφιάλωση, καθώς και δειγματοληψία εμφιαλωμένων νερών από το εμπόριο.
 • Η παροχή απόψεων για την αξιολόγηση μελετών επεξεργασίας υγρών αποβλήτων και λυμάτων.
 • Ο έλεγχος νεκροταφείων, καθώς επίσης και οι απολυμάνεις οστών και η χορήγηση βεβαίωσης για μεταφορά αυτών σε όλη την επικράτεια.
 • Η συμμετοχή σε επιτροπές για παροχή απόψεων: μέτρησης θορύβου από μηχανολογικό εξοπλισμό, σταυλικών εγκαταστάσεων ,σχολικών κτηρίων, βρεφονηπιακών σταθμών, ιδιωτικών και δημόσιων, κέντρων διασκεδάσεων, θεάτρων και κινηματόγραφων ,κέντρων δημιουργικής απασχόλησης παιδιών, γυμναστήριων, ιδιωτικών σταθμών εκμάθησης αθλημάτων, σχολές χορού, μουσικές σχολές, λαϊκών αγορών και στο κλιμάκιο ελέγχου περιβάλλοντος (ΚΕΠΕ)
 • Ο υγειονομικός έλεγχος στα Σωφρονιστικά καταστήματα (Φυλακές).
 • Η συνεργασία με το ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ. στα πλαίσια διερεύνησης κρουσμάτων νόσου Λεγεωνάριων (δειγματοληψία νερού, έλεγχος καταλληλότητας των εγκαταστάσεων ύδρευσης και κλιματισμού).
 • Ο έλεγχος καταλληλότητας ακτών κολύμβησης ως προς την ποιότητα του θαλασσινού νερού. Δειγματοληψίες θαλασσινού νερού και έκδοση κανονιστικών πράξεων.
 • Ο έλεγχος και έκδοση (από Ιατρό της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και Κοιν. Μέριμνας) πιστοποιητικού υγείας εργαζομένων στις επιχειρήσεις υγειονομικού ελέγχου.
 • Η καταγραφή, αποστολή, διεκπεραίωση, αρχειοθέτηση στοιχείων συγκεντρωτικών καταστάσεων (στατιστικά).
 • Ο έλεγχος των κολυμβητικών δεξαμενών για την εφαρμογή των υγειονομικών διατάξεων που αφορούν την λειτουργία, την ποιότητα του νερού ,την ασφάλεια των λουόμενων.
 • Η χορήγηση βεβαιώσεων υγειονομικής καταλληλότητας στις επιχειρήσεις υγειονομικού ενδιαφέροντος αμιγώς internet, παιδότοπων και κέντρων διασκέδασης για την χορήγηση αδειών ίδρυσης και λειτουργίας από την αρμόδια υπηρεσία.
 • Ο έλεγχος των μέσων συλλογής και αποκομιδής των απορριμμάτων, καθώς και των χώρων φύλαξης αυτών.
 • Η έκδοση αποφάσεων Περιφερειάρχη περί καθορισμού αποδέκτη εγκαταστάσεων λυμάτων αμιγώς αστικού χαρακτήρα.

Δελήτσικα Ευμορφία, Προϊστάμενη Τμήματος, Τηλ.: 2431351549
Άρχοντας Μιχάλης, Τηλ.: 2431351536
Καρρά Μαρία, Τηλ.: 5431351548
Πατούκα Παρασκευή, Τηλ.: 2431351549
Πετρόπουλος Θεόδωρος, Τηλ.: 2431351542
Πρεμέτης Αντώνιος, Τηλ.: 2431351542
Σπύρου Χρυσούλα, Τηλ.: 2431351548

Στο Τμήμα Κοινωνικής Αλληλεγγύης, υπάγονται, ιδίως, οι ακόλουθες αρμοδιότητες:

 • Χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας και εποπτεία Κέντρου Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ και ΚΔΑΠ – ΑΜΕΑ), Μονάδα Φροντίδας Ηλικιωμένων (ΜΦΗ), Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων (ΚΗΦΗ) Θέματα σχετικά με τους πιστοποιημένους φορείς Κοινωνικής Φροντίδας Ιδιωτικού Τομέα Μη Κερδοσκοπικού χαρακτήρα και το Εθνικό και Περιφερειακό μητρώο Εθελοντικών μη Κυβερνητικών Οργανώσεων Θεώρηση και έκδοση δελτίου μετακίνησης πολιτικού αναπήρου (ΑΜΕΑ) χειρόγραφα και ηλεκτρονικά Χορήγηση και ανάκληση της άδειας άσκησης επαγγέλματος κοινωνικού λειτουργού και της άδειας άσκησης ελεύθερου επαγγέλματος του κοινωνικού λειτουργού σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και την τήρηση σχετικού μητρώου με διαρκή ενημέρωση
 • Η χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας παιδικών εξοχών – Κατασκηνώσεις.

Στο Τμήμα ασκούν, επιπροσθέτως, τις εξής αρμοδιότητες:

i. Διαφύλαξη και προάσπιση της δημόσιας υγείας, εφαρμογή προγραμμάτων ταξιδιωτικής ιατρικής ταξιδιωτικής ιατρικής.

ii. Πιστοποιητικό υγείας για άδεια ναυαγοσώστη.

iii. Άσκηση αρμοδιοτήτων σχετικών με τον Κοινωνικό Σύμβουλο, κατ’ εφαρμογή της παρ. 4 του άρθρου 1 του ν.2345/1995(Α΄213), όπως ισχύει, καθώς και αρμοδιοτήτων ελέγχου του ιδρύματος ή της Μονάδας Φροντίδας Ηλικιωμένων (Μ.Φ.Η.) και των φορέων παιδικής προστασίας, περιλαμβανομένης της σύνταξης σχετικών εκθέσεων και διατύπωσης αντίστοιχων προτάσεων.

iv. Χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας και εποπτεία των Κέντρων Αποθεραπείας-Αποκατάστασης και Υποστηριζόμενης Διαβίωσης (ΣΥΔ).

v. Παραλαβή αιτήσεων για το θεσμό Δικαστικού συμπαραστάτη.

vi. Χορήγηση πιστοποιητικού άσκησης επαγγέλματος Ιεροδούλων.

vii. Άδεια εγκατάστασης οίκου ανοχής, έλεγχος ιεροδούλων με ιατρικές εξετάσεις, έλεγχος βιβλιαρίων και έκδοση άδειας για το υπηρετικό προσωπικό.

viii. Ενημέρωση για την αντιμετώπιση των ασθενειών και οδηγίες για νοσήματα, για την κατανάλωση νερού και τροφίμων, για τις επιδημίες λοιμωδών νοσημάτων σε διάφορες χώρες, καθώς και για τη λήψη μέτρων για την πρόληψη λοιμωδών νοσημάτων και την επιδημιολογική τους επιτήρηση για την ανάπτυξη εκείνων των διαδικασιών, μέσω των οποίων τα άτομα γίνονται ικανά να αναπτύξουν τον έλεγχο πάνω στην υγεία τους και να τη βελτιώσουν.

ix. Η διενέργεια εμβολιασμού βάσει της ταξιδιωτικής οδηγίας Κίτρινου πυρετού, Τύφου, Λύσσας, Ηπατίτιδας Β, Μηνιγγίτιδας, Διφθερίτιδας, Τετάνου Συνεργασία με το ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ. για τις δηλώσεις των λοιμωδών νοσημάτων σε επίπεδο νομού. Συμπλήρωση ειδικού εντύπου και αποστολή στο ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ. για περαιτέρω ενέργειες καθώς και οδηγίες για τα φάρμακα Ελονοσίας.

x. Η διενέργεια εμβολιασμού σε ενήλικες, σε ευπαθείς ομάδες πληθυσμού (Ρομά).

xi. Ο εμβολιασμός λύσσας σε άτομα με πιθανή έκθεση στον ιό, καθώς και η συμπλήρωση του δελτίου διερεύνησης περιστατικού με πιθανή έκθεση στον ιό της Λύσσας.

xii. Ο σχεδιασμός και η εφαρμογή προγραμμάτων υγείας στα σχολεία και έλεγχος των εμβολίων των παιδιών, καθώς και συνεργασία με άλλους φορείς.

xiii. Η συνεργασία με το αντιφυματικό, καθώς και το δερματολογικό ιατρείο του Νοσοκομείου για την προμήθεια mantoux και εμβολίων BCG για την εκτέλεση των προγραμμάτων στα σχολεία.

xiv. Η διεξαγωγή κοινωνικών ερευνών και σύνταξη εκθέσεων για την ολοκλήρωση της διαδικασίας Υιοθεσιών εσωτερικού και εξωτερικού

xv. Οι κοινωνικές έρευνες των υιοθεσιών που αφορούν τόσο τους υποψήφιους θετούς γονείς όσο και τη φυσική μητέρα.

xvi. Η διεξαγωγή κοινωνικής εργασίας και κοινωνικής έρευνας που αφορά την αναζήτηση ριζών των υιοθετημένων παιδιών προς την φυσική μητέρα-οικογένεια.

xvii. Η διεξαγωγή κοινωνικών ερευνών για περιπτώσεις που αφορούν τον θεσμό της ανάδοχης μητέρας-οικογένειας.

xviii. Η διεξαγωγή κοινωνικών ερευνών και σύνταξη εκθέσεων σχετικές με εισαγωγές σε ιδρύματα.

xix. Η διεξαγωγή κοινωνικών ερευνών, κατόπιν αιτήματος άλλων υπηρεσιών και σύνταξη εκθέσεων προς ολοκλήρωση του φακέλου των υπό περίπτωση ατόμων.

xx. Η παροχή συμβουλευτικής και ψυχολογικής υποστήριξης σε περιπτώσεις ατόμων και οικογενειών που απευθύνονται στην υπηρεσία, καθώς και πληροφόρηση, ενημέρωση και παραπομπή στις αρμόδιες υπηρεσίες.

xxi. Η αρμοδιότητα εφαρμογής στεγαστικών προγραμμάτων και συγκεκριμένα, ο καθορισμός των όρων και της διαδικασίας παραχώρησης ακινήτων σε δικαιούχους, η έκδοση και ανάκληση παραχωρητηρίων, η ρύθμιση των δόσεων και η βεβαίωση των χρεών παλαιών και νέων προσφύγων, η νομιμοποίηση ανωμάλων αγοραπωλησιών και τα σχετικά με την ανταλλαγή και μεταβίβαση παραχωρηθέντων ακινήτων.

xxii. Η διενέργεια συμβουλευτικής, ψυχολογικής και κοινωνικής υποστήριξης των ευπαθών ομάδων.

xxiii. Η άσκηση αρμοδιοτήτων που αφορούν θέματα υιοθεσιών- διακρατικών υιοθεσιών σε θέματα που αφορούν την καταλληλότητα των θετών γονέων και σε συνεργασία με τους Κοινωνικούς Λειτουργούς οι οποίοι και ασχολούνται με την έκθεση της Υιοθεσίας και της αναδοχής.

xxiv. Η εφαρμογή προγραμμάτων προστασίας της μητέρας και των παιδιών προσχολικής ηλικίας.

xxv. Η Άσκηση Ψυχολογικής Έρευνας και Αξιολόγησης της δυναμικής της οικογένειας, της προσωπικότητας και συμπεριφοράς του ανθρώπου σύμφωνα με τις καθιερωμένες αρχές και μεθόδους της Επιστήμης της Ψυχολογίας για την αξιοποίηση και βελτίωσή τους

xxvi. Η ψυχοσυναισθηματική αξιολόγηση ευπαθών ομάδων πληθυσμού με στόχο την πρόληψη και την έγκαιρη παρέμβαση σε περιπτώσεις συναισθηματικών διαταραχών στην ανάπτυξη της προσωπικότητας, καθώς και ελλείψεων προσαρμογής στο οικογενειακό, επαγγελματικό και κοινωνικό περιβάλλον. Παραπομπή σε αρμόδιους φορείς.

xxvii. Η εκπόνηση μελετών, όπου τεκμηριωμένα απαιτείται, σχετικά με την συμπεριφορά του ανθρώπου και τις ψυχικές – διανοητικές λειτουργίες του ανθρώπινου οργανισμού με στόχο την πρόληψη και έγκαιρη παρέμβαση σε περιπτώσεις εκδήλωσης συναισθηματικών διαταραχών στην ανάπτυξη της προσωπικότητας καθώς και ελλείψεων προσαρμογής στο οικογενειακό, επαγγελματικό και κοινωνικό περιβάλλον.

xxviii. Η προαγωγή της ψυχικής υγείας του πληθυσμού με τη συμμετοχή και την εκπόνηση προγραμμάτων αγωγής ψυχικής υγείας στην ευρύτερη κοινότητα, και στα ιδρύματα εποπτείας, μέσω του θεσμού του Κοινωνικού Συμβούλου.

xxix. Η χορήγηση αδειών Ίδρυσης και Λειτουργίας Στέγης Υποστηριζόμενης Διαβίωσης Σ.Υ.Δ.

xxx. Η λειτουργία πλαισίου πρακτικής άσκησης φοιτητών Κοινωνικής Εργασίας και Ψυχολογίας.

xxxi. Η διάθεση Βιβλιαρίων Υγείας του Παιδιού σε φορείς και ιδιώτες.

xxxii. Η συνεργασία κατόπιν εισαγγελικής εντολής ή καταγγελίας για κοινωνικό περιστατικό με αλλά Τμήματα.

Βαλιώτη Άννα, Προϊστάμενη Τμήματος, Τηλ.: 2431351545
Γαδετσάκη Παρασκεύη, Τηλ.: 2431351551
Ευαγγελινού Ζωίτσα, Τηλ.: 2431351543
Κωστοπούλου Στεφανία, Τηλ.: 2431351551
Μπαμπατσιά Αναστασία, Τηλ.: 2431351538
Παπαδημητροπούλου Αικατερίνη, Τηλ.: 2431351543
Σακκά Φωτεινή, Τηλ.: 2431351550

Στο Τμήμα Φαρμάκων και Φαρμακείων – Επαγγελμάτων Υγείας υπάγονται, ιδίως, οι ακόλουθες αρμοδιότητες:

 • Η έκδοση αποφάσεων χορήγησης ναρκωτικών σε καρκινοπαθείς
 • Η θεώρηση συνταγολογίων ναρκωτικών των ιδιωτών ιατρών, των Γενικών Νομαρχιακών Νοσοκομείων Βόλου, Καρδίτσας και Τρικάλων, των Κέντρων Υγείας, των Ιδιωτικών κλινικών και λοιπών Υγειονομικών Μονάδων
 • Η παρακολούθηση κίνησης ναρκωτικών και λοιπών φαρμάκων των φαρμακείων και των νοσηλευτικών ιδρυμάτων
 • Επιβολή κυρώσεων σε ιατρούς και οδοντιάτρους οι οποίοι αναγράφουν ναρκωτικά σε απλές συνταγές και όχι στις ειδικές για το σκοπό αυτό, καθώς και στους φαρμακοποιούς που πωλούν ναρκωτικά με απλές και όχι με ειδικές συνταγές καθώς και άλλες παραβάσεις σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία
 • Η διαβίβαση στο Υπουργείο Υγείας των αιτημάτων για την αγορά και την επιστροφή ναρκωτικών φαρμάκων του Κρατικού Μονοπωλίου του Γενικού Νομαρχιακού Νοσοκομείου Βόλου, Καρδίτσας Τρικάλων και λοιπών Υγειονομικών Μονάδων των Περιφερειακών Ενοτήτων, ο έλεγχος αυτών, καθώς και η υποβολή των τριμηνιαίων καταστάσεων ναρκωτικών του Κρατικού Μονοπωλίου που διατίθενται από το Γενικό Νομαρχιακό Νοσοκομείο Βόλου, Καρδίτσας, Τρικάλων, και λοιπών Υγειονομικών Μονάδων των Περιφερειακών Ενοτήτων, αντίστοιχα
 • Η τήρηση Μητρώου ασκουμένων φοιτητών, πτυχιούχων της Φαρμακευτικής και μαθητευόμενων Βοηθών Φαρμακείου (παρακολούθηση της πρακτικής, σφράγισμα και θεώρηση των τετραδίων πρακτικής τους άσκησης, επικύρωση ένορκης βεβαίωσης φαρμακοποιού περί πρακτικής άσκησης)
 • Η διαβίβαση των δικαιολογητικών των ασκουμένων φοιτητών Φαρμακευτικής, των πτυχιούχων Φαρμακοποιών καθώς και των μαθητευόμενων Βοηθών Φαρμακείου, για την συμμετοχή τους σε εξετάσεις
 • Η έκδοση άδειας άσκησης επαγγέλματος Φαρμακοποιού
 • Η έκδοση άδειας άσκησης επαγγέλματος βοηθού Φαρμακείου Κάθε μεταβολή λειτουργίας των φαρμακείων, (Η έκδοση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας, μεταφοράς, συστέγασης, αποσυστέγασης, και ανάκλησης), καθώς και ο έλεγχος της καλής λειτουργίας τους και η παρακολούθηση του βοηθητικού προσωπικού. Απόφαση απαλλαγής φαρμακοποιών από εφημερίες.
 • Η χορήγηση βεβαιώσεων μεταβολών των Φαρμακείων
 • Η τήρηση αρχείου φακέλων Φαρμακοποιών, Φαρμακείων και Βοηθών Φαρμακείου Αρχεία εγγράφων των ετήσιων καταστάσεων ναρκωτικών του Κρατικού Μονοπωλίου που διατίθενται από τα ιδιωτικά Φαρμακεία Σφράγισμα και Θεώρηση όλων των βιβλίων που υποχρεούνται να κατέχουν οι Φαρμακοποιοί στα Φαρμακεία τους, βάσει του άρθρου 3 του Π.Δ. 312/1992 (ΦΕΚ 157/Α΄/ 16-09-1992) Η σύνταξη τριμηνιαίων στατιστικών πινάκων των αδειών άσκησης επαγγέλματος Φαρμακοποιών, Ιατρών και Οδοντιάτρων
 • Η σύνταξη τριμηνιαίων στατιστικών πινάκων για τον αριθμό των φαρμακείων που λειτουργούν.
 • Ο έλεγχος γνησιότητας δικαιολογητικών (τίτλων σπουδών κ.λ.π.) που κατατίθενται στο Τμήμα.

Στο Τμήμα ασκούνται, επιπροσθέτως, οι εξής αρμοδιότητες:

 • Η χορήγηση άδειας άσκησης Ιατρικών και Παραϊατρικών επαγγελμάτων καθώς και η διαδικασία για την ανάκλησή των, ήτοι: έκδοση άδειας άσκησης επαγγέλματος Ιατρού, Οδοντιάτρου, Ψυχολόγου, Νοσηλευτή, Βοηθού Νοσηλευτή, Μαίας, Επόπτη Δημόσιας Υγείας, Επισκέπτη Υγείας, Οπτικού-Οπτομέτρη, Φυσικοθεραπευτή, Εργοθεραπευτή, Λογοθεραπευτή, Οδοντοτεχνίτη, Τεχνολόγου Ραδιολόγου-Ακτινολόγου, Τεχνολόγου Ιατρικών Εργαστηρίων, Διασώστη-Πληρώματος Ασθενοφόρου, Αισθητικού, Διαιτολόγου, Ειδικού προσθετικών και ορθωτικών κατασκευών και λοιπών μέσων αποκατάστασης, Φυσικού Νοσοκομείου εκτός της περιοχής των ιοντιζουσών ακτινοβολιών, Φυσικού Νοσοκομείου – Ακτινοφυσικού Ιατρικής εντός της περιοχής ιοντιζουσών ακτινοβολιών.
 • Η τήρηση σειράς προτεραιότητας, η παραλαβή και η αποστολή δικαιολογητικών για την τοποθέτηση ιατρού σε θέση ειδίκευσης, στο Νοσοκομείο ευθύνης της εκάστου Περιφερειακής Ενότητας.
 • Η διενέργεια κληρώσεων για την πλήρωση θέσεων ειδικευομένων ιατρών σε νεοδημιουργηθέντα τμήματα κλινικών.
 • Η χορήγηση βεβαιώσεων στους ιατρούς που είναι εγγεγραμμένοι στις λίστες αναμονής προς ενημέρωση τους για παράταση της θητείας στα νοσοκομεία ή στα αγροτικά ιατρεία της Περιφέρειας.
 • Η χορήγηση τίτλου ιατρικής ειδικότητας.
 • Η έκδοση αδειών σκοπιμότητας για την εγκατάσταση συστημάτων ιοντιζουσών και μη ιοντιζουσών ακτινοβολιών και οποιαδήποτε διοικητική πράξη και ενέργεια αφορά τα Ακτινολογικά Εργαστήρια κατηγορίας Χ-1, Χ-2, Χ-3 και τα εργαστήρια Πυρηνικής Ιατρικής, κατηγορίας Α-1, Α-2, Α-3. Η έκδοση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας & χορήγηση βεβαίωσης καλής λειτουργίας Ιδιωτικών Κλινικών και ο έλεγχος αυτών.
 • Χορήγηση αδειών ίδρυσης και λειτουργίας Μονάδων Ψυχικής Υγείας.
 • Η μέριμνα της υπαγωγής των ιδιωτικών κλινικών σε πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (ΠΠΔ),με τον ορισμό αρμοδίου υπαλλήλου της Δ/σης Περιβάλλοντος για την έγκριση της αδειοδότησης λόγω της συνάφειας του αντικειμένου με περιβαλλοντικούς όρους.
 • Η έκδοση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας & χορήγηση βεβαίωσης καλής λειτουργίας Μονάδων Χρόνιας Αιμοκάθαρσης.
 • Η έγκριση τροποποίησης (αύξησης κλινών) – επέκταση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας υγειονομικών μονάδων & Μονάδων Ημερήσιας Νοσηλείας.
 • Η χορήγηση άδειας λειτουργίας και ο έλεγχος Μονάδων Αδυνατίσματος και Διαιτολογικών Γραφείων, Εργαστήριων Φυσικοθεραπείας, Οδοντοτεχνικών Εργαστηρίων, Καταστημάτων Οπτικών Ειδών και Τμημάτων Φακών Επαφής & Εργαστηρίων Αισθητικής.
 • Η χορήγηση Πιστοποιητικού στους Ιατρούς, Οδοντιάτρους και σε όλα τα Παραϊατρικά επαγγέλματα για άσκηση επαγγέλματος σε χώρα της Eυρωπαϊκής Ένωσης.
 • Η χορήγηση βεβαιώσεων προϋπηρεσίας Ιατρών – Νοσηλευτών – Μαιών και λοιπών ιατρικών και παραϊατρικών επαγγελμάτων, η έκδοση πιστοποιητικών υφιστάμενης επαγγελματικής κατάστασης καθώς και παντός είδους βεβαιώσεων που προκύπτουν από τα τηρούμενα στο Τμήμα αρχεία, σχετικά με τη θητεία σε Αγροτικά ιατρεία, λίστα αναμονής για ειδίκευση, χρόνου ειδίκευσης για την απόκτηση τίτλου ειδικότητας κ.λπ.
 • Η εποπτεία ιατρικών, οδοντιατρικών, φαρμακευτικών συλλόγων.
 • Η διαχείριση ενστάσεων στην περίπτωση που ο ιατρός –οδοντιατρικούς σύλλογος δεν χορηγεί άδεια λειτουργίας σε ιατρεία-οδοντιατρεία- πολυιατρεία – πολυοδοντιατρεία.

Καρρά Ειρήνη, Προϊστάμενη Τμήματος, Τηλ.: 2431351546
Ζησοπούλου Παρασκεύη, Τηλ.: 2431351544
Λαγαράς Ιωάννης, Τηλ.: 2431351539
Μανώλης Αναστάσιος, Τηλ.: 2431351546
Παπαστεργίου Ελένη, Τηλ.: 2431351544
Τσακνάκη Ελένη, Τηλ.: 2431351538