Εκπαιδευτικά προβλήματα των παιδιών Ρομά στην Θεσσαλία και η συμβολή των Παραρτημάτων Ρομά στην αντιμετώπιση τους

Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι η διερεύνηση των απόψεων των στελεχών των Παραρτημάτων Ρομά σχετικά με τη φοίτηση των παιδιών Ρομά, των παραγόντων που οδηγούν στη σχολική διαρροή, καθώς και των τρόπων με τους οποίους θα μπορούσε να συμβάλει το Περιφερειακό Παρατηρητήριο Κοινωνικής Ένταξης (ΠεΠΚΕ) και οι τοπικοί φορείς στην αντιμετώπιση αυτού του φαινομένου.

Στην έκθεση γίνεται αναφορά για τις εκπαιδευτικές παρεμβάσεις εντός των κοινοτήτων Ρομά στη Θεσσαλία, που πραγματοποίησε το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας σε συνεργασία με τα Κέντρα Κοινότητας με Παραρτήματα Ρομά, με στόχο την ενίσχυση της πρόσβασης και τη μείωση της εγκατάλειψης της εκπαίδευσης από παιδιά και εφήβους. (Περίληψη, σελ. 2)

Λήψη αρχείου της έκθεσης