Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Δήμος Βόλου: Έναρξη λειτουργίας του JOB CENTER της ΚΕΚΠΑ – ΔΙΕΚ

 

 

Το Γραφείο Διευκόλυνσης, Ενδυνάμωσης και Τεκμηρίωσης της Απασχόλησης “Job Center” είναι μία νέα Κοινωνική Δομή για την Απασχόληση της ΚΕΚΠΑ-ΔΙΕΚ του Δήμου Βόλου με κύριο στόχο την ένταξη και επανένταξη συμπολιτών/ισσών μας στην αγορά εργασίας.
Με έναρξη λειτουργίας τον Απρίλιο του 2022, το Job Center της ΚΕΚΠΑ-ΔΙΕΚ αποτελεί μία εξατομικευμένη δομή, πιλοτικής δράσης για την Υποστήριξη της Απασχόλησης με πρότυπο αντίστοιχες επιτυχημένες δομές απασχόλησης της Σκανδιναβίας και της Ισπανίας. Συγχρόνως, αποτελεί Πανελλαδικώς τη μόνη ενεργή Δομή “Job Center” σε επίπεδο Τοπικής Αυτοδιοίκησης.


Η ομάδα του Job Center του Βόλου απαρτίζεται από Κοινωνικούς Λειτουργούς (μεταξύ των οποίων ο ένας είναι Συντονιστής), Ψυχολόγο, Οικονομολόγο, Διοικητικό. Η φιλοσοφία μας βασίζεται στην εφαρμογή διεπιστημονικών προσεγγίσεων προώθησης της απασχόλησης των ανέργων και δικαιούχων Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος (πρώην Κ.Ε.Α.), με σκοπό ο/η άνεργος/η να ανακαλύψει τις κλίσεις του/της, να βελτιώσει τα προσόντα του/της και να καταστεί αυτόνομος/η στην ενεργή αναζήτηση εργασίας.


Η βασική μεθοδολογία μας βασίζεται στις λύσεις και όχι στα προβλήματα (μοντέλο solution focused). Με βάση αυτή τη μεθοδολογία, προσπαθούμε να ενδυναμώσουμε τους ανέργους μας ώστε να βάζουν στόχους και να αναζητούν λύσεις στα προβλήματά τους σχεδιάζοντας το μέλλον τους, ώστε να μην εγκλωβίζονται στο φαύλο κύκλο της συζήτησης για τα πολλά καθημερινά τους προβλήματα που τους απογοητεύουν και τους αποθαρρύνουν από το να κρατήσουν τα ηνία της δικής τους ζωής.


Με προσανατολισμένες υποστηρικτικές ενέργειες προς 300 ανέργους της περιοχής παρέμβασης της ΣΒΑΑ Βόλου (κεντρική περιοχή της πόλης) στοχεύουμε στην φιλτραρισμένη και σωστή πληροφόρηση των ανέργων, στο ταίριασμα του κάθε μοναδικού προφίλ και στη σύνδεσή τους με ενεργές θέσεις εργασίας, την ενδυνάμωσή τους μέσω coaching απασχόλησης και συμβουλευτικής στο κέντρο μας. Η κατάλληλη προετοιμασία του ανέργου στοχεύει στη διασφάλιση της παραμονής του στην εκάστοτε θέση και την κάλυψη των αναγκών του εργοδότη.
Πιο συγκεκριμένα, εστιάζουμε σε:

  • δημιουργία ατομικών σχεδίων δράσης,
  • τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού (15-29 ετών)
  • τεστ δεξιοτήτων και κλίσεων, προσωπικής ευελιξίας
  • εργασιακή συμβουλευτική, εργασιακή ηθική και δικαιώματα
  • προετοιμασία συνέντευξης με εργοδότη, συμπεριλαμβανόμενης της εργασιακής προετοιμασίας
  • σύνταξη/εκπαίδευση βιογραφικού σημειώματος και συνοδευτικών επιστολών με Ευρωπαϊκά πρότυπα
  • υποστήριξη σε υποβολή αιτήσεων και προετοιμασίας για τα οφέλη και τις απαιτήσεις της εκάστοτε θέσης εργασίας.
  • διασύνδεση με την αγορά εργασίας
  • συνεργασία με κατάλληλους φορείς (Προνοιακούς, Εκπαιδευτικούς, Εργοδοτικούς).

 

Ο ρόλος του Κοινωνικού Λειτουργού στη δομή του Γραφείου Διευκόλυνσης, Ενδυνάμωσης και Τεκμηρίωσης της Απασχόλησης “Job Center” αποτελεί θεμέλιο λίθο καθώς είναι ο βασικός χειριστής των διαδικασιών εργασιακής επανένταξης του Job Center καθώς έχει τη βασική ευθύνη όλων των εγγεγραμμένων στη Δομή αλλά και την ευθύνη να χρησιμοποιήσει κατά περίπτωση τις λοιπές ειδικότητες ως πόρους της διαδικασίας ενίσχυσης της πορείας προς π.χ μια θέση εργασίας ή του σχηματισμού μιας ΚΑΛΟ επιχείρησης.


Επιπλέον, στηρίζουμε την ιδέα της Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας και της συνεταιριστικής ή εταιρικής δράσης, παρέχοντας πληροφόρηση και οικονομική συμβουλευτική αλλά και στήριξη στο σχεδιασμό ενός αποτελεσματικού επιχειρηματικού πλάνου.


Με άλλα λόγια, το Job Center της ΚΕΚΠΑ-ΔΙΕΚ του Δήμου Βόλου αποτελεί ένα ολοκληρωμένο Κέντρο Στήριξης της Απασχόλησης όπου και οι ενδιαφερόμενοι εργοδότες έχουν τη δυνατότητα να κοινοποιήσουν θέσεις εργασίας σε εμάς στην περίπτωση που αναζητούν προσωπικό.

 

Όλες οι παρεχόμενες υπηρεσίες μας είναι δωρεάν, τόσο για τους ανέργους όσο και για τους εργοδότες.

 

Το διεπιστημονικό προσωπικό της Δομής, θεωρεί ιδιαιτέρως χρήσιμη τη δικτύωση και τη συνέργεια με στελέχη Κοινωνικών και Προνοιακών Φορέων ως ένα πολύτιμο εργαλείο οικοδόμησης ενός δυνατού συνεργατικού δικτύου για την παροχή βέλτιστων υπηρεσιών στο πεδίο της τοπικής κοινωνικής πολιτικής.

Για περισσότερες πληροφορίες: JOB CENTER (kekpa.gr)


Υπεύθυνη Επικοινωνίας: Μαρκέλλα Βαλσάμη-Συντονίστρια Κοινωνική Λειτουργός

Η πράξη «Επιχορήγηση της ΚΕΚΠΑ-ΔΙΕΚ για την λειτουργία Γραφείου Διευκόλυνσης, ενδυνάμωσης και τεκμηρίωσης της απασχόλησης (Job Center) στην περιοχή παρέμβασης – ΣΒΑΑ Βόλου με κωδικό ΟΠΣ: 5091685 εντάσσεται στη Στρατηγική Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης του Δήμου Βόλου με τίτλο Επιχειρησιακός Σχεδιασμός του Δήμου Βόλου για τη Βιώσιμη Αστική Ανάπτυξη (ΒΑΑ)» (αρ. έγκρισης Περιφέρειας Θεσσαλίας: 3018/09-10-2017) και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) στο πλαίσιο του Ε.Π. Θεσσαλίας 2014-20, Άξ.Πρ.2α «Ανάπτυξη & Αξιοποίηση Ικανοτήτων Ανθρώπινου Δυναμικού-Ενεργός Κοινωνική Ενσωμάτωση».